Til hovedinnhold
Norsk English

Milepæl for Ocean Space Centre

Milepæl: 5. desember fikk nærings- og handelsminister Trond Giske overrakt den eksterne rapporten om Ocean Space Centre.
Onsdag 5. desember 2012 ble rapporten "Kvalitetssikring fase 1 (KS1 – Konseptvalg) av Ocean Space Centre offentliggjort. Rapporten er skrevet av Metier og Møreforsking, som har vært ekstern kvalitetssikrer for prosjektet på oppdrag fra Finansdepartementet.

Rapporten ble overlevert av Paul Torgersen, leder for Samfunnsforskning i Metier til Nærings- og handelsminister Trond Giske på Marinteknisk Senter i Trondheim. I møtet deltok også blant annet Torbjørn Digernes, rektor ved NTNU og Unni Steinsmo, styreleder i MARINTEK og konsernsjef i SINTEF.

MARINTEKS styre er fornøyd med at rapporten fra Finansdepartementets eksterne kvalitetssikrere konkluderer med at det foreslåtte kunnskapssenteret for havromsteknologi vil være "samfunnsøkonomisk lønnsomt". Vi anser KS1-rapporten som en milepæl i arbeidet med Ocean Space Centre-prosjektet, som har pågått siden Stortinget i 2005 behandlet Forskningsmeldingen til regjeringen Bondevik II.

Arbeidet for realisering av senteret går nå inn i en ny fase. I statsbudsjettet som ble framlagt 8.oktober 2012 ble det slått fast at "Etter at KS1-rapporten (ekstern kvalitetssikring) er ferdig, vil Regjeringen ta stilling til videre arbeid." Det er således grunn til å anta at prosjektet vil bli gjenstand for politisk behandling i 2013.

Det er grunn til å fremheve følgende konklusjoner fra sammendraget i rapporten fra Ekstern kvalitetssikring av prosjektet (side 5, sitat):

1) "Alternativanalysen viser at Alternativ D (“Flex Hav, Skip, NTNU”) kommer best ut av utbyggingsalternativene. Ekstern Kvalitetssikrer mener at analysen viser at dette utbyggingsalternativet er samfunnsøkonomisk lønnsomt når man sammenstiller de prissatte effektene og de ikke-prissatte effektene."

2. "En eventuell nedleggelse av MARINTEK etter 2020, er etter Ekstern Kvalitetssikrer sin vurdering uakseptabelt; dette både med bakgrunn i MARINTEKs samfunnsnytte og opsjonshensynene som ligger i en slik beslutning."

Vår vurdering er at det anbefalte alternativet i vesentlig grad innfrir viktige deler av visjonen om Norge som globalt ledende innen havromsteknologi og ivaretar behovene til fremtidens kunnskapssenter. På denne bakgrunn vil vi sammen med andre partnere fortsette arbeidet for realisering av Ocean Space Centre i tråd med anbefalingene fra KS1-rapporten.

Bakgrunn
Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi, Ocean Space Centre, skal inngå som en del av den nasjonale kunnskaps- og innovasjonsinfrastruktur knyttet til marin virksomhet. Etableringen av kunnskapssenteret er avgjørende for å sikre Norge en posisjon som ett av tre internasjonalt ledende sentre innen havromsteknologi. Norges fremtidige konkurranseevne og verdiskaping avhenger av vår evne til å være en del av den internasjonale kunnskaps- og teknologiutviklingen. Dette forutsetter at vi evner å innta en ledende posisjon globalt innen forskning på utvalgte områder. Forvaltning og utnyttelse av havrommet er blant de områder der dette er mulig. 

Norsk industri er globalt ledende innenfor sentrale områder relatert til havrommet; skip og skipsfart, offshore olje og gass og fiskeri og havbruk. I generasjoner har utnyttelse av deler av havrommet bidratt til velstandsutviklingen i Norge. Flerfaglighet har gjort dette mulig. God utnyttelse av nye deler av havrommet er avgjørende for å kunne møte de store globale utfordringene relatert til mat, energi og miljø. Mer enn halvparten av jordas overflate er dekket av hav med dyp større enn 3.000 meter. I fremtiden vil det være viktig å gjøre bruk av ressursene på disse dypene på en forsvarlig måte. Marin teknologi og havromsteknologi vil være viktige innsatsfaktorer i dette arbeidet.

For å lykkes med framtidig teknologiutvikling er det behov for kunnskap, samhandling og moderne verktøy. Dette er bakgrunnen for arbeidet med realisering av det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi, Ocean Space Centre. En forutsetning for å styrke næringenes forsknings- og innovasjonsarbeid innen havromsteknologi er tilgang på fremtidsrettede verktøy, som laboratorier og vitenskapelig utstyr i verdensklasse. Ocean Space Centre vil gjøre Norge til et internasjonalt "centre of gravity" innen havromsteknologi. Vår ambisjon er at Ocean Space Centre blir ett av tre ledende internasjonale kunnskapsnav. Ocean Space Centre er et svar på økt internasjonalisering, teknologiskift for ivaretagelse av miljøet og behovet for avansert teknologi for å muliggjøre erobringen av havrommet.
 
De nye faglige utfordringene som må løses fremover krever flerfaglighet og innovative løsninger. Ocean Space Centre må realiseres for å sikre og videreutvikle nasjonale fortrinn innenfor våre viktigste næringer, slik som maritim sektor, offshore olje- og gass, fiskeri og havbruk og havenergi. Dette er særlig viktig i forhold til ressursutnyttelse på ultradypt vann, miljørobuste aktiviteter i nordområdene, kystforvaltning og utvikling.

Skal Norge evne å opprettholde sin posisjon innen prioriterte kunnskapsområder må det gjøres bevisste valg. Det har vært premissgivende for satsingsområdene knyttet til Ocean Space Centre. Eksisterende FoU-infrastruktur på Tyholt har i mer enn 70 år vært sentral i arbeidet med å utvikle norske kunnskapsmiljøer til å bli internasjonalt ledende innen sentrale deler av havromsteknologien.

Styret i MARINTEK mener realisering av Ocean Space Centre og ny infrastruktur innen 2020, samt økende samarbeid mellom industri og kunnskapsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, vil sikre Norges posisjon, fremtidig velferd og konkurransekraft og muliggjøre erobringen av havrommet.

Målsetningene med senteret er følgende:

- Utdanne fremtidens spesialister innenfor havromsteknologi.
- Sikre næringsliv og myndigheter tilgang til ledende kompetanse og infrastruktur knyttet til høsting og forvaltning av havrommet.
- Bidra til effektiv utnyttelse av nasjonal kompetanse og økt kunnskap gjennom samarbeid med norske og utenlandske institusjoner.
- Aktivt medvirke til økt innovasjonstakt innen havromsteknologi.

Pressemeldingen fra Nærings- og handelsdepartementet finner du i denne linken.

Unni Steinsmo
Styreleder MARINTEK