Til hovedinnhold
Norsk English

Behandlingsreiser til utlandet kan gi effekt

SINTEF har evaluert ordningen med behandlingsreiser til utlandet. De påpeker at sykdommene der behandlingen er godt dokumentert , viser effekt - men at det fortsatt mangler dokumentasjon for de ulike diagnosegruppene.

 Målet for SINTEFs evaluering har vært å undersøke om ordningen med behandlingsreiser til utlandet er i overensstemmelse med formålet slik det er bestemt av Stortinget.

Her heter det at behandlingsreiser skal være et supplerende tilbud til pasientgrupper som har dokumentert nytte av behandlingstiltak i varmt og solrikt klima under forsvarlige medisinske forhold, og tilbudet ikke bør kunne erstattes av liknende tilbud i Norge.

Tjenestene er tilgjengelige for brukere fra hele landet. Pasientene det gjelder har som oftest kroniske betennelsesaktige sykdommer med stort behandlingsbehov, som revmatiske sykdommer og psoriasis, atopisk eksem, astma og andre kroniske lungesykdommer.

 

Anbefaler nyttekostanalyser
SINTEF har funnet ut at ved revmatisk sykdom og psoriasis er nytten godt dokumentert, mens det ikke foreligger noe av studier rundt lungesykdommer for barn. Når det gjelder atopisk eksem viser en studie til bedret hudsymptomer.

For å kunne vurdere nytte av behandlingsreiser anbefaler forskerne å gjennomføre fullstendige nyttekostnadsanalyser av diagnosegruppene innenfor dagens ordning. Både brukere og leger etterlyser dessuten klarere kriterier for tildeling av reiser. Fibromyalgi og Multippel Sclerose trekkes fram som to grupper hvor en prøveordning bør være en mulighet. 

Les rapporten her