Til hovedinnhold
Norsk English

– Økonomisk pisk vil ramme ujevnt

"Ekspertutvalget for sykefravær" foreslo et "ris bak speilet" for arbeidsgivere i tilfeller med manglende tilrettelegging.

Tiltaket er foreløpig ikke gjennomført. Men så vidt SINTEF-forskerne har brakt på det rene, er det heller ikke avvist av myndighetene og partene i arbeidslivet.

Settes forslaget ut i livet, vil det ifølge den ferske SINTEF-undersøkelsen slå svært skjevt ut virksomhetene imellom.

Rammer ulikt
Forslaget går ut på at sykmeldinger som hovedregel være gradert etter åtte uker, selv om dette krever omfattende tilrettleggingstiltak fra arbeidsgivers side og innebærer vesentlige endringer i arbeidsoppgaver for arbeidstakeren.

For å motivere til økt bruk av graderte sykmeldinger, foreslo ekspertutvalget en egenandel for arbeidsgiver på 20 prosent i de tilfeller gradert sykmelding ikke kan gjennomføres.

Redusert lønnsomhet
Prosjektleder Solveig Solborg Ose i SINTEF: – Vår forskning viser at gjennomføring av forslaget vil ramme næringer som i dag sliter med å tilrettelegge effektivt, det vil si de som har lav andel av graderte sykmeldinger, og de sektorene som alt har nådd grensen for tilrettelegging.

– I disse gruppene finner vi olje- og gassutvinning, hotell- og restaurant, transport og kommunikasjon, industri og bergverksdrift og varehandel. Her vil forslaget ramme mest, samtidig som vi ikke er sikre på at arbeidsgiverne vil kunne forebygge mer av sykefraværet.

Kommunene sliter
Forskeren påpeker i tillegg at kommunale pleie- og omsorgstjenester vil få blø under den foreslåtte økonomiske pisken – fordi denne sektoren har svært høyt sykefravær og få tilretteleggingsmuligheter som ikke gir økonomisk belastning.

Av Svein Tønseth