Til hovedinnhold
Norsk English

Redningsarbeid ved store ulykker skal bedres

Målet med Bridge er å utvikle teknologi for bedre kommunikasjon og samhandling for nødetatene. Foto: Morguefile.
I EU-prosjektet BRIDGE er temaet samarbeid på tvers av etater og landegrenser ved hendelser som terroranslag, naturkatastrofer og industriulykker. Prosjektet ledes av SINTEF og startet i april.

Klimaendringer og samfunnsutvikling gjør at vi må forvente at store ulykker rammer Norge og verden. Terroranslaget i Oslo og på Utøya viser at både samfunn og enkeltmennesker må være forberedt på det utenkelige. Andre ferske hendelser er oljekatastrofen i Mexicogulfen, tsunami og jordskjelv i Japan og skogbranner i Hellas og Portugal.


Trenger fornyelse
Den tverrfaglige redningstjenesten ved store aksjoner praktiseres på omtrent samme måte i dag som for 20-30 år siden. Dette står i kontrast til andre områder – som for eksempel medisin der stadig nye behandlingsmetoder utvikles med stor betydning for folkehelsa. 

Det må satses på forskning og utviklingsprosjekter innen redningstjenestene, og EU har tatt tak i problemstillingen når de nå finansierer prosjektet BRIDGE (Bridging resources and agencies in large-scale emergency management). 18 millioner euro (140 MNOK) skal brukes over 4 år på å gjøre oss bedre til å redde liv og verdier når katastrofene inntreffer.


Samarbeid på tvers
Målet med BRIDGE er å utvikle teknologi for å forbedre kommunikasjonen og samhandlingen slik at innsatsledere og nødetater (politi, brann, helse) skal få bedre mulighet til å redde liv og begrense skadeomfang ved hjelp av tilpassede verktøy. Prosjektet vil spesielt se på hvordan samarbeidet mellom ulike etater og organisasjoner kan effektiviseres – både nasjonalt og på tvers av landegrenser.

BRIDGE vil også se på hvordan vi kan fremskaffe og bruke informasjon under ulykkene, slik at vi får en bedre felles situasjonsforståelse og dermed raskere og riktigere beslutninger.


Paradoks
Redningsarbeid handler først og fremst om mange enkeltpersoner som må ta raske og vanskelige beslutninger som skal kommuniseres effektivt.  Derfor må all teknologiutvikling ta utgangspunkt i brukeren av systemene.

Prosjektleder Jan Håvard Skjetne ved SINTEF IKT forteller at vi i dag har tilgang til store mengder informasjon og mulighet for kommunikasjon gjennom ulike sensorer, mobiler, satellitter og internett.
- Det er et paradoks at vi ikke greier å gjøre bruk av dette når det gjelder. Dette har vært et gjentagende problem og hemmer effektiviteten ved store redningsaksjoner.

Ulike partnere – og flere aspekt
BRIDGE involverer 14 partnere fra sju land. I tillegg til teknologisk forskning og utvikling vil prosjektet se på lover og regler i Europa og hvordan disse påvirker samarbeidet og ledelse av store ulykker på tvers av etater og landegrenser.

Etiske og sosiale aspekter forbundet med bruk av teknologi, vil også bli et sentralt tema i prosjektet. For å sikre at prosjektet utvikler riktige løsninger, vil nødetatene bli trukket med i utvikling og evaluering av løsningene.


Norsk deltakelse
Norge deltar med tre partnere i prosjektet. SINTEF er prosjektkoordinator og bidrar med design og teknologiutvikling. Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest (RAKOS) ved Stavanger Universitetssjukehus, representerer nødetatene og brukerne.

Sykehuset vil koordinere behovene til redningsressursene som skal håndtere hendelsene.  Bedriften Crisis Training AS på Elverum skal utvikle teknologi og metoder for å skape mer realistiske øvelser for krisesituasjoner.