Til hovedinnhold
Norsk English

Nordisk samarbeid om CO2-håndtering

Det nyetablerte nordiske senteret har kompetanse både innenfor fangst, transport og geologisk lagring av CO2. I laboratoriet på bildet studerer SINTEF CO2-fangst under nær industrielle forhold. Foto: Thor Nielsen
Nordens eksperter på fangst, transport og lagring av CO2 samler seg for første gang i et nordisk kompetansesenter. Senteret retter blikket også utenfor kraftsektoren.

Mens fagfeltet til nå hovedsakelig har handlet om utslipp fra fossil kraftproduksjon, blir også CO2-fangst fra industri et sentralt område for nyskapningen NORDICCS, samt et nordisk lagringsatlas for CO2.

SINTEFs klimadirektør Nils A. Røkke leder det nyetablerte nordiske kompetansesenteret. Foto: Thor Nielsen

– Hvordan kan CO2 mest effektivt fanges fra store punktutslipp i Norden? Og hvilke muligheter gir undergrunnen i de fem nordiske landene for lagring av CO2? Senteret skal igangsette og gjennomføre studier som gir svar nettopp på slike spørsmål, sier Nils A. Røkke (bildet) som skal lede NORDICCS. 

Røkke er til daglig klimadirektør i norske SINTEF, Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon.

Virtuelt senter
NORDICCS er et virtuelt senter og trekker veksler på kompetanse som allerede finnes på CO2-håndtering (Carbon Capture and Storage, CCS) innenfor forskningsinstitutter, universiteter og industri i Norden. Senteret har kompetanse både innenfor fangst, transport og geologisk lagring av CO2.

SINTEF Energi AS er prosjekteier.

Industridrevet innovasjon
Senteret er opprettet av Nordic Innovation, som sorterer under Nordisk Ministerråd. Nordic Innovation har ved etableringen bevilget 35 millioner NOK til senteret.

Målet er å skape grenseoverskridende samarbeid og  plattformer for industridrevet innovasjon innenfor CCS.

Nordic Innovation ønsker seg sterk industrimedvirkning for å få løftet fram behov og  sikre at at investeringer i CCS kommer på plass.

– Vi ser fram til utviklingen av kompetansesentret og håper en nordisk modell for samvirke mellom industri og forskning kan føre CCS ut på en global arena, sier Ivar Kristensen, direktør for Nordic Innovation. 

Kristensen legger til at en velfungerende samarbeidsmodell kan overføres til andre sektorer og utviklingsområder.

Blikket rettet mot mange sektorer
Senterets leder, Nils Røkke, sier at  nyetablerte NORDICCS ønsker å bidra til etablering av forsknings- og utviklingsprosjekter i et bredt spekter av sektorer.

– I tillegg til å delta i CCS-prosjekter innenfor fossil kraftproduksjon, ønsker vi å se på mulighetene for å få til CCS innenfor blant annet metallindustri, oljeraffinerier, sementproduksjon og treforedling. Vi er også interessert i CO2-fangst fra bioenergi, noe som vil innebære netto reduksjon av CO2-innholdet i atmosfæren, sier Røkke.

Kompetansesenteret NORDICCS er i første omgang etablert som et fireårig prosjekt.

Forsknings- og utviklingspartnere:

Fra Norge:

SINTEF Energi, SINTEF Petroleumsforskning, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Tel-Tek, Universitetet i Oslo, Gassco, Norcem og Statoil

Fra Finland:
VTT Technological research Centre of Finland

Fra Sverige:
Chalmers Tekniska Högskola, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges geologiska undersökning

Fra Danmark:
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Fra Island:
Haskoli Islands og Reykjavik Energy.

Elleve institutter fra fem land
Elleve forskningsinstiutter fra alle de fem nordiske landene er forsknings- og utviklingspartnere i senteret.

Som industripartnere deltar Statoil, Gassco – statsselskap som styrer Norges eksport av naturgass, den norske sementprodusenten Norcem og det islandske energiselskapet Orkuveita Reykjavikur. 

I tillegg er 17 selskap og institusjoner assosierte medlemmer av senteret.

– Vi håper å tiltrekke oss enda flere partnere når vi er kommet i gang, ikke minst fra industrihold, sier senterleder Nils A. Røkke.

Av Svein Tønseth