Til hovedinnhold
Norsk English

Godt resultat for SINTEF i 2010

Her forskes det på andregenerasjon biodrivstoff. Foto: Thor Nielsen.
SINTEF oppnådde gode resultater i 2010. Driftsresultatet ble 139 millioner kroner, mot 107 millioner i 2009. God inntjening over flere år har gjort det mulig å investere mer enn en halv milliard kroner i laboratorier og vitenskapelig utstyr de siste fem årene.

-Vi er fornøyd med resultatene i 2010. SINTEF har styrket seg gjennom de to siste årene, til tross for at næringsliv gjennom finanskrisen har vært forsiktige med sine forskningsinvesteringer, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo.

Økonomiske resultater
Brutto driftsinntekter i 2010 ble 2,81 milliarder kroner, mot 2,75 milliarder året før. De siste fem årene har SINTEFs brutto inntekt økt med 850 millioner kroner.
Driftsresultatet ble 139 millioner kroner, sammenlignet med 107 millioner kroner i 2009. Resultat før skatt var 170 millioner kroner, mot 139 millioner kroner i 2009.

 

 

Finansielle hovedtall for SINTEF (konserntall)

Millioner kroner

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

Resultat

 

 

 

 

 

Brutto driftsinntekter

1 959

2 271

2 592

2754

2813

Netto driftsinntekter

1 566

1 846

2 100

2232

2325

Driftsresultat

35

133

103

107

139

Resultat før skatt

88

223

145

139

170

Investeringer

55

90

142

129

83

 

Internasjonal omsetning øker
SINTEF arbeidet i 2010 med 7.169 oppdrag for i alt 2.273 kunder. Av brutto driftsinntekter kom 36 prosent direkte fra oppdrag for norsk næringsliv.
16 prosent av SINTEFs driftsinntekter kom fra internasjonale oppdrag, med fakturaadresse utenfor Norge. Reelt er mer enn halvparten av SINTEFs inntekter knyttet til oppdrag med internasjonal konkurranse.
Internasjonal omsetning var 441 millioner kroner, mot 394 mill kroner i 2009. I 2010 hadde SINTEF kunder i 59 land i alle verdensdeler.
EU-prosjekter utgjør omtrent en tredel av internasjonal omsetning. SINTEF er klart største norske deltaker i EUs forskningsprogrammer. Deltakelsen i disse programmene har hatt avgjørende betydning for oppbygging av kompetanse innen blant annet IKT, solenergi og CO2-håndtering.

Investeringer og konsernsatsinger
Ingen eiere kan ta utbytte fra SINTEF. Overskudd fra SINTEFs virksomhet investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr, laboratorier og til utvikling av ny kunnskap. Gode resultater over flere år har gjort det mulig å øke investeringene.
I 2010 investerte SINTEF 83 millioner kroner i laboratorier og vitenskapelig utstyr og bygninger og 14,5 millioner kroner i faglige konsernsatsinger.
De siste fem årene har SINTEF investert 519 millioner kroner i laboratorier, vitenskapelig utstyr og bygninger. De største investeringene de siste årene er knyttet til modernisering av laboratorier for flerfasetransport av olje og gass og nytt forskningsanlegg for CO2-fangst. I tillegg er det i samme periode investert 114 millioner kroner i såkalte konsernsatsinger, som er egenfinansierte faglige satsinger for å utvikle spisskompetanse innen prioriterte områder. Rørledningsteknologi, ”Intelligente klær”, maritim logistikk er noen eksempler på konsernsatsinger. 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det var seks fraværsskader i 2010, som gir en H1-verdi (antall fraværsskader per million arbeidede timer) på 1,7, som i 2009.  SINTEF har ikke hatt uhell som har ført til skader på ytre miljø i 2010. Sykefraværet var 3,6 prosent – det samme som i 2009.

Bemanning og rekruttering
Pr. 31.12.2010 hadde SINTEF 2.081 ansatte. Dette er 42 færre enn ved forrige årsskifte.
46 prosent av forskerne i SINTEF har doktorgrad, en økning fra 40 prosent fra 2005. Andelen kvinnelige forskere har i samme periode økt fra 22 prosent til 26 prosent.
I alt 322 medarbeidere kommer fra 67 land utenfor Norge. Internasjonal rekruttering bidrar til å skaffe høyt kvalifisert arbeidskraft til Norge. For SINTEF gir internasjonale medarbeidere tilgang på verdifull vitenskapelig og kulturell kompetanse.

Utvikling av nye bedrifter
Utvikling av nye virksomheter er en viktig del av SINTEFs samfunnsrolle. Dette arbeidet organiseres av Sinvent, som er SINTEFs selskap for kommersialisering av forskningsresultater. I 2010 er det gjennomført kommersialisering av åtte forskjellige SINTEF-teknologier, i form av nye bedrifter og lisensiering.

Kontakt for nærmere informasjon:
Visekonsernsjef Reidar Bye, telefon 970 74 306

Fakta om SINTEF
SINTEF er Skandinavias største forskningskonsern. Vår visjon er ”Teknologi for et bedre samfunn”. Vi har 2.100 ansatte fra 67 land, med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. SINTEF er en ikke-kommersiell virksomhet, som investerer sine inntekter i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse. I 2010 hadde SINTEF en omsetning på 2,8 milliarder kroner.