Til hovedinnhold

Fakta om komfyrbranner

På oppdrag for DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har brannforskere ved SINTEF kartlagt omfang og kjennetegn ved komfyrbranner.

Fra brannforsøk ved SINTEF NBL. Foto: Svein Tønseth

Dette er blant annet gjort gjennom analyser av direktoratets brannstatistikk for 1998-2007. Her er noen funn fra disse analysene av komfyrbranner:

To grupper skiller seg ut når det gjelder antall dødsfall og skader.

For det første: mennesker mellom 16 og 55 år som dør eller blir skadd i branner på nattestid (mellom klokken 02 og 06): 16 dødsfall og 23 skadde.

For det andre: mennesker over 65 år som dør eller blir skadd i branner på dagtid, dvs mellom klokken 12 til 18: 7 omkomne og 25 skadde. Forlenges tidsrammen til klokken 22, nesten dobles antall omkomne (13 dødsfall) og antall skadde øker til 30.• Det var til sammen 1240 komfyrbranner i boliger i tiårsperioden 1998-2007.

• 46 av komfyrbrannene utviklet seg til dødsbranner. 51 personer omkom i disse brannene.

• Komfyrbranner utgjorde årlig i gjennomsnitt 7,6 % av boligbrannene i tiårsperioden.

• Antallet komfyrbranner per år har vært synkende i tiårsperioden, fra 149 branner pr år i begynnelsen av perioden, til 111 branner per år i slutten av perioden.

• Det var flere komfyrbranner i løpet av sommermånedene mai - august enn ellers i året.

• Komfyrbranner er ikke knyttet til noen bestemt ukedag, men lørdag var den ukedagen med klart flest antall omkomne.

• Flest komfyrbranner skjedde i tidsrommet 12.00-20.00, og spesielt i tidsrommet 14.00-18.00.

• Flest dødsfall inntraff om natten mellom 02.00 og 06.00, til tross for at antallet branner var på et minimum i dette tidsrommet.

• Flest antall døde har man i aldersgruppen over 65 år, med 14 omkomne personer.

• I aldersgruppen over 65 år var det vesentlig flere kvinner enn menn per million innbyggere som omkom eller som fikk brannskader.

• Personer i aldergruppen 26-35 år var de som omkom oftest om natten mellom kl. 2.00 og 6.00.

• Røykvarsler var montert i nær 80 % av de 1023 brannene uten personskade, og i bare 38 % av de 46 dødsbrannene.

• Røykvarsleren fungerte i knapt 18 % av dødsbrannene, mens den fungerte i nær 59 % av brannene der det ikke var registrert personskade.

• Komfyrbranner med omkomne var ofte branner med stort skadeomfang.

• Andelen omkomne i komfyrbranner utgjorde rundt ti prosent av de omkomne i alle boligbrannene i tiårsperioden 1998-2007.

Publisert tirsdag 4. januar 2011