Til hovedinnhold
Norsk English

Etablering av diagnosegrupper tar tid

Helseforetakene opplyser at det har vært vanskelig å skaffe fagfolk til diagnosegruppene.
Det har tatt lang tid å etablere regionale, samlede fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og for narkolepsi. Helseforetakene forklarer tidsbruken med at det har vært utfordrende å skaffe tilveie fagfolk.

Allerede i 2007 ble det bestemt at offentlige, øremerkede midler skulle overføres til de regionale helseforetakene for å etablere lokale fagmiljø. Samme år ble det lagt føringer i statsbudsjettet angående samarbeid mellom fagmiljø for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - og fagmiljø autisme.

Men etter dette har tingene latt vente på seg, og en rapport fra SINTEF våren 2010 viste at satsingene lokalt på ingen måte samsvarte med føringer og avsatte øremerkede midler.


Egenrapportering
I fjor høst ba derfor Helse- og omsorgsdepartementet helseforetakene sende inn egne rapporter rundt hvordan de hadde planlagt og organisert sine fagmiljø. SINTEF laget så en oppsummering av rapportene. Denne kom i vår. 

- Generelt sett har aktiviteten i tilbudene tatt seg opp eller er i ferd med å ta seg opp i alle fire regioner, sier Jan Lippestad i SINTEF.


Stor variasjon
Mens Helse Sør-Øst og Helse Midt har gjennomført organiseringen, er Helse Vest og Helse Nord fortsatt på vurderings- eller planleggingsstadiet. Begge helseforetakene har lagt modellen fra Helse Midt til grunn for sitt videre arbeid. Men det gjenstår mye før tilbudet kan sies å være etablert i forhold til tildelte øremerkede midler.

- Arbeidet med å etablere et godt og samlet fagmiljø for de aktuelle diagnosegruppene, har med andre ord tatt veldig lang tid. En forklaring på tidsbruken har vært utfordringene med å skaffe tilstrekkelig med fagfolk til fagmiljøene, sier Lippestad.


Landsdekkende narkolepsitjeneste?
Når det gjelder tilbudet til diagnosegruppen narkolepsi - som Helsedirektoratet ba om ble viet særlig oppmerksomhet, trekker de fire helseregionene fram den lave forekomsten som en utfordring.

Det har vært vanskelig både å finne fagfolk, organisere og tilrettelegge et fagmiljø innen narkolepsi. Alle regionene setter spørsmålstegn ved om det er faglig grunnlag for å opprette regionsvise fagmiljøer for narkolepsi, og Helse Sør-Øst og Helse Midt nevner at det heller bør vurderes å opprette en flerregional eller landsdekkende tjeneste. 

Her kan du lese rapporten