Til hovedinnhold
Norsk English

Et statsbudsjett med lav vekst for forskning

Statsbudsjettet for 2012 har liten vekst for norsk forskning. SINTEF er bekymret over at næringsrettet forskning reduseres og at Forskningsfondet fjernes.

Av regjeringens forslag til statsbudsjett går det fram at de samlede bevilgninger til forskning og utvikling er på omkring 25,5 milliarder kroner. I nominelle kroner er dette en økning på 3,2 prosent, mens realveksten korrigert for pris og lønnsvekst er svært lav.

- Dette er et budsjett på det jevne, men vi er skuffet over at næringsrettet forskning svekkes i en tid med svært stort behov for innovasjon og omstilling, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo.

Bevilgningene til næringsrettet forskning over budsjettet til Nærings- og handelsdepartementet er ca 2,2 milliarder kroner, en nominell nedgang på omkring 1 prosent. SINTEF mener bevilgningene til blant annet programmet Brukerstyrt innovasjonsarena burde vært større. Det er søkt om finansiering til svært mange gode bedriftsrettede prosjekter som ikke får finansiering.

Grunnbevilgningene til de teknisk- industrielle forskningsinstituttene står også på stedet hvil. Dette svekker norske institutter i en hard internasjonal konkurranse, hvor utenlandske institutter har langt større offentlige bevilgninger.

Regjeringen foreslår å fjerne Forskningsfondet, som siden 1999 er bygd opp til en kapital på 80 milliarder kroner. Dette erstattes med to nye poster på statsbudsjettet, knyttet til ”overordnede forskningspolitiske prioriteringer” og ”forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk betydning”.

- Vi er skuffet over at Forskningsfondet legges ned. Fondet har vært viktig for å sikre forutsigbarhet og strategisk handlingsrom for norsk forskning. Fondet har blant annet gjort det mulig å etablere ordninger med forskningssentre av høy internasjonal kvalitet som finansieres over mange år, og å øremerke midler til investeringer, sier Unni Steinsmo.

I 2012 foreslår regjeringen å bevilge 280 millioner kroner til laboratorier og vitenskapelig utstyr, omtrent på nivå med 2011.

SINTEF er positiv til at det bevilges gode midler til realisering av CO2-håndtering, men mener det er negativt at forskningsprogrammet CLIMIT reduseres. De siste årene er forskningsaktiviteten på miljøvennlig energi og energieffektivisering trappet opp, og dette videreføres i budsjettet. Regjeringen signaliserer også at de vil arbeide videre for å opprette to nye forskningssentre knyttet til olje og gassvirksomheten, og dette er positivt.

Det er også positivt at det er øremerket 26 millioner kroner for å øke forskningsinstituttenes deltakelse i EUs forskningsprogram, og at FORNY-programmet for kommersialisering av forskningsresultater er styrket.