Til hovedinnhold
Norsk English

En sjanse til å varsle

Introduksjon av GPS-system kan dekke et behov hos en rekke brukere. Illustrasjonsfoto av Thor Nielsen.
Kan GPS hjelpe mennesker med demens/kognitiv svikt? I prosjektet Trygge spor er forskere i ferd med å utprøve sporingsteknologi i tre norske kommuner.

Prosjektet Trygge spor er et offentlig innovasjonsprosjekt finansiert av Oslofjordfondet. Prosjektets oppdragsgivere er Drammen, Bærum, Trondheim, Bjugn og Åfjord kommune.

Første fase av prosjektet er en forstudie hvor behov for et GPS-system er undersøkt nærmere gjennom å prøve ut eksisterende teknologi. Parallelt med dette er det foretatt en teknologikartlegging, som sammen med behovskartleggingen har lagt grunnlaget for å utvikle konseptskisser for nye løsninger.

Forstudien har involvert personer med demens/kognitiv svikt, deres pårørende og omsorgspersonell i tre kommuner. Totalt har 8 personer deltatt som primærbrukere i forstudien.

Arbeidet i forstudien gir grunnlag for noen foreløpige konklusjoner. Bl.a. pekes det på at introduksjon av GPS-system (sporingsteknologi) dekker et reelt behov hos en rekke brukere av kommunale omsorgstjenester. Behovene er differensierte og avhenger av bl.a. type kognitiv svikt, grad av kognitiv svikt, livssituasjon og støtteapparat rundt brukeren.

Et annet funn er at organisering av tjenestene i kommunen og støttesystemer for dette er like viktig som GPS-enheten hos brukeren. Videre konkluderes det med at etiske vurderinger og god tilrettelegging for alle involverte er en forutsetning for vellykket bruk av sporingsteknologi for personer med demens.

Prosjektet arbeider videre i en hovedstudie basert på erfaringene fra forstudien, og avsluttes ved utgangen av 2012.

Mer informasjon: www.sintef.no/trygge-spor