Til hovedinnhold
Norsk English

Effektive mottiltak mot sykefravær i pleie- og omsorgssektoren finnes

Kommuner med skral økonomi er ikke dømt til å toppe sykefraværsstatistikken i pleie- og omsorgs-Norge, understreker prosjektleder Solveig Osborg Ose i SINTEF.

Intervjudelen av undersøkelsen "Inkluderende arbeidsliv i kommunene'  viser nemlig at det er mulig, også for økonomisk hardt pressede kommuner, å oppnå lavt sykefravær i sektoren gjennom god ledelse, kommunikasjon og gode samarbeidsforhold mellom ledere og ansatte, samt ved å fokusere på både godt arbeidsmiljø og kvalitet for brukeren.

– Evner ledelsen å se helheter og gjøre klare prioriteringer, sitter den med en nøkkel som gjør det mulig å redusere sykefravær ved sykehjem og i hjemmetjenesten, sier Ose.

Involvering og forankring
Flere intervjuer viser at ledere ved lavt bemannede enheter har klart å gjennomføre tøffe omstillingsprosesser uten økning i sykefraværet.

– Dette er ledere som har klart å involvere sine ansatte i de prosessene som påvirker den enkeltes arbeidsdag. Samtidig har de hatt god forankring oppover i systemet. Suksessen kan selvsagt skyldes personlige egenskaper. Men av intervjuene har vi også sett at kommuner som får etablert en enighet på alle nivåer om hva god ledelse er i pleie- og omsorgssektoren, og samtidig har felles visjoner og felles mål som alle jobber mot, også klarer å holde sykefraværet lavt, sier Ose.

Dårlig kommunikasjon gir dårlige resultater
Intervjudelen av undersøkelsen har samtidig vist at flere kommuner har for dårlige samarbeidsforhold internt til at de får jobbet lokalt med IA-avtalen – Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.

– Kommunikasjonskanalene mellom produksjonsleddet i pleie- og omsorgstjenestene og lederne oppover i kommunen, er som et knippe med kabler. Av undersøkelsen har vi sett at det ofte blir brudd i disse kommunikasjonskablene, og at dette skjer av mange ulike grunner.  Når kablene rives over, står arbeidsmiljøet på ”golvet” i fare, sier Ose.

Isolerte øyer
Ifølge intervjuene føler flere virksomhetsledere at de blir sittende på isolerte øyer når kommunen ikke evner å dyrke frem gode kommunikasjonsevner i de enkelte leddene.

– På disse øyene kan sykefraværet være vedvarende høyt. Dette skyldes både at lederne ikke får støtte fra sine nærmeste sjefer lenger, og at det blir umulig å gjøre nødvendige justeringer i enhetene fordi det ikke er noen som lytter til dem høyere oppe i kommunen, sier Ose.   

Av Svein Tønseth