Til hovedinnhold
Norsk English

Brannvesenet mangler kompetanse

Er det for lite fokus og kvalitet på innholdet i brannvesenets forebyggende arbeid?
11% av de som utfører forebyggende arbeid i brannvesenet mangler formell kompetanse

Dette er en av hovedkonklusjonene i en rapport som SINTEF har utarbeidet på oppdrag av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hensikten var få se på organiseringen av og kvaliteten på det brannforebyggende arbeidet i Norge.


Kvalitet på arbeidet?
Utgangspunktet er at det legges ned rundt 500 årsverk i brannvesenene på forebyggende arbeid.  Det rapporteres inn nøkkeltall og opplysninger til myndighetene der man oppgir gjennomførte tilsyn og hvilke ressurser som disponeres. Men flere brannvesen føler at det er for lite fokus på innhold og kvalitet i arbeidet, og spørsmålet blir om årsverkene er en nyttig investering?

For å kartlegge kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid ble det valgt å benytte en spørreundersøkelse til alle landets brannsjefer. I etterkant ble det også gjennomført samtaler med tre brannvesen for å belyse enkelte funn og uklarheter.

Kompetanse
Generelt skal forebyggende personell ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og ha enten yrkesutdanning som brannkonstabel, ingeniør eller feiersvenn. Men 11%  som jobber i forebyggende avdeling, mangler formell kompetanse.

I samtaler med brannvesenene i etterkant ble det oppgitt at det var vanskelig å rekruttere personale som oppfyller de formelle kravene, og en av grunnene som ble nevnt var mangel på utdanningstilbud i Norge.


Anbefalinger
Et regjeringsoppnevnt utvalg skal i disse dager se på utdanningsbehovet i brannvesenet, og forskerne anbefaler at tilbudet innen forebygging tas med i dette arbeidet.

Av andre anbefalinger i rapporten, er den viktigste at flest mulig kommuner bør inngå interkommunale samarbeid innen brannvern. Dette vil styrke kompetansen også innen forebygging, mener forskerne.

Her kan du lese rapporten