Til hovedinnhold
Norsk English

– Ikke et kvinneproblem

– Det regjeringsoppnvente Almlid-utvalget konkluderte i desember i fjor med at det er den høye kvinneandelen som gir helse- og omsorgssektoren høyere sykefravær enn andre deler av arbeidslivet. Vår undersøkelse viser at dette er galt, sier SINTEFs Solveig Osborg Ose.

– Analyser vi har gjort av den nasjonale sykefraværsstatistikken, viser at også de mannlige ansatte i pleie- og omsorgssektoren har høyere sykefravær enn menn i andre sektorer og næringer, opplyser Ose.

Forskningsprosjektet SINTEF har utført sammen med konsulentfirmaet Exonero og NAV Arbeidslivssenter, er ett av de mest omfattende av sitt slag her til lands.

Analyser forskerne har gjort av data fra ulike nasjonale registre, viser blant annet følgende utvikling for perioden fra 2000 til 2010:

• Antall ansatte i kommunal sektor har økt med 17 prosent (økning på nesten 70 000 ansatte) mens avtalte dagsverk har økt med 15 prosent

• Halvparten av årsverksøkningen har vært i barnehager og skolefritidsordningen (SFO)

• 15 prosent av veksten har kommet innen somatiske sykehjem, mens 11 prosent av veksten har kommet innen hjemmetjenester

• Somatiske sykehjem har en vekst i antall årsverk på 15 prosent

• Hjemmetjenester (hjemmehjelp og hjemmesykepleie) har en vekst i antall årsverk på 15 prosent

• Gradvis er årsverk innen hjemmehjelp blitt erstattet med årsverk innen hjemmesykepleie

• Gjennomsnittlig stillingsandel (målt med antall avtalte dagsverk per ansatt) for hele kommunal sektor har gått noe ned, og nedgangen kommer særlig innen SFO

• Gjennomsnittlig stillingsandel har derimot økt med 1-2 prosent i sykehjem og hjemmetjenester

• Store kommuner har systematisk høyere gjennomsnittlig stillingsandel enn små kommuner

• Små kommuner har systematisk høyere årsverksinnsats per innbygger enn større kommuner

• Andel menn ansatt i kommunal sektor har gått ned fra 23,5 prosent til 22 prosent (nedgang frem til 2008 og deretter en tydelig økning)

• Andel mannlige ansatte øker marginalt i sykehjem og hjemmetjenester

• Andel menn i kommunale tjenester går ned i alle kommunegruppene utenom i de største kommunene der andelen er stabil på et høyere nivå og økende

Av Svein Tønseth