Til hovedinnhold
Norsk English

Reinnleggelser i somatiske sykehus

Stein Petersen, SINTEF står bak rapporten.
Mer enn 12 prosent av alle utskrevne voksne pasienter legges inn på nytt som øyeblikkelig hjelp innen 30 dager etter utskrivning.
For pasienter 80 år og eldre var andelen så høy som 16 prosent. De fleste av disse pasientene blir reinnlagt ved det samme sykehuset de ble skrevet ut fra.

Unntakene var Radiumhospitalet og Rikshospitalet. De fleste av pasientene som reinnlegges etter utskrivning fra disse sykehusene reinnlegges ved sitt lokalsykehus.

SINTEF Teknologi og samfunn har analysert reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 ved bruk av personidentifiserbare data.

En rapport fra dette prosjektet viser at for alle pasienter 18 år og eldre var reinnleggelsesraten (antall reinnleggelser i prosent av antall innleggelser i alt) 12,5 i 2008 og 12,4 i 2009.

Reinnleggelsesraten økte med økende alder hos pasienten, og medisinske pasienter hadde høyere reinnleggelsesrate enn kirurgiske. Det var liten forskjell mellom helseregionene, mens variasjonen mellom HF-områdene var stor. Nærmere 90 prosent av pasientene ble reinnlagt ved samme sykehus som de ble skrevet ut fra. Andelen ved Radiumhospitalet var 15 prosent og ved Rikshospitalet omlag 40 prosent.

For ortopediske pasienter økte reinnleggelsesraten fra 6,7 i 2008 til 7,1 i 2009. 28 prosent av de reinnlagte ortopediske pasientene gjennomgikk en ny ortopedisk operasjon i 2008 mens andelen var noe lavere i 2009, 26 prosent.

Reinnleggelsesraten for pasienter over 80 år var både i 2008 og 2009 omlag tre ganger så høy som for pasienter mellom 50 og 64 år. I 2009 ble 16 prosent av utskrevne ortopediske pasienter innlagt som øyeblikkelig hjelp innen 30 dager.

Last ned

SINTEF Rapport A16888, Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare data. Pdf ( 710 Kb)