Til hovedinnhold
Norsk English

Ny rapport renvasker dammer

Ny rapport fjerner verstingstempel som var tildelt klimagassutslippene fra vannkraftreservoarer.

Organismer i damanlegg viser seg å ta opp mer CO2 fra atmosfæren enn det reservoaeret slipper ut av klimagasser, omregnet til CO2. Foto: EDF..

For ti år siden gikk sjokkbølgene i energikretser. Årsaken var en publikasjon basert på målinger i damanlegg i Brasil.

Den fastslo at CO2 og metangass fra råtnende organismer i vannkraftreservoarer i verste fall står for så mye som en drøy fjerdedel av klodens samlede utslipp av menneskeskapte klimagasser.


Men siste nytt på dette feltet er god nytt: I subtropiske Laos har SINTEF gjort målinger i et 30 år gammelt vannkraftreservoar. De viser at organismer i vannet og på bunnen i dette bassenget tar opp mer CO2 fra atmosfæren enn det reservoaret slipper ut av klimagasser, omregnet til CO2.

Beroliger bransjen
Brasil-tallene ble publisert av det respekterte forumet World Comission on Dams. Rapporten konkluderte med at verdens vannkraftreservoar står for 1 til 28 prosent av jordas klimagassutslipp.

– Våre funn i Laos tyder på at det reelle tallet er mye nærmere 1 enn 28. Målingene i Brasil tok ikke hensyn til det opptaket av CO2 som økosystemet i reservoaret står for. Likevel vakte de stor oppsikt og ble brukt til å trekke gale konklusjoner på globalt nivå, sier seniorforsker Atle Harby ved SINTEF Energi.

Økosystemet avgjør
Klimagassene som et vannkraftreservoar reservoar avgir, stammer fra nedbrutt karbon i oversvømte organismer, og fra nedbryting av organisk materiale fra bekker og mennesker. Men samtidig vil alger, planteplankton, dyreplankton og fisk i reservoaret ta opp CO2 fra atmosfæren.

– Utslippet er størst i starten. Det avtar når de oversvømte organismene er brutt ned. Vi undersøkte også et ti år gammelt reservoar i Laos. Der var opptak og utslipp i balanse, sier Harby. Han forklarer at vitaliteten til økosystemet i reservoaret, pluss mengden av løsmasser som begraver døde organismer, avgjør om det blir pluss eller minus i klimaregnskapet for en dams levetid.

– Berggrunnen, jordsmonnet og vannkvaliteten i det 30 år gamle reservoaret i Laos har gitt en rik produksjon av organismer. Dermed blir også opptaket av CO2 fra atmosfæren høyt. Trolig avsettes også mye løsmasser på bunnen, forteller Atle Harby.