Til hovedinnhold
Norsk English

NTNU og SINTEF sine innspill til den kommende petroleumsmeldingen

Olje og gass-produksjon vil fortsatt være en av de viktigste næringene i Norge i mange tiår. Det er viktig med en kontinuerlig miljøtilpasning og forskning for å utvikle virksomheten.

Olje- og energiministeren har invitert til samråd, og bedt om innspill til den kommende petroleumsmeldingen. Meldingen skal danne utgangspunktet for petroleumssektorens rammer de kommende 40 år. Den 4. mai besøkte statsråden NTNU og SINTEF, som kom med sine faglige råd og innspill.

Klima er en av de største utfordringene verden står overfor. Ifølge FNs klimapanel IPCC må utslippene av klimagasser reduseres med 50-80 prosent innen 2050, for å begrense global temperaturstigning til 2 oC.

Det er nødvendig med en energirevolusjon for å lykkes med dette. Derfor er det viktig å satse på energieffektivisering, energisparing og CO2-håndtering. For NTNU og SINTEF er dette et hovedsatsingsområde. 

Verden vil likevel ha behov for olje og gass i mange tiår. Verden står foran et økende energibehov, og effektive fornybare energikilder er tidkrevende å utvikle. 80 prosent av verdens energi kommer fra hydrokarboner i 2010.

Energietterspørselen øker dramatisk, særlig i utviklingsland.

Det er ikke mulig å dekke verdens økende energibehov alene med økt satsing på fornybar energi. Dette vil være tilfelle selv om det satses på energieffektivisering og energisparing. Selv de mest optimistiske anslag fra IEA viser at behovet for olje og gass vil være omtrent på dagens nivå også i 2050.

Norge produserer olje og gass renest av alle. Vi har kompetanse, FOU miljøer og industri. Miljøhensyn er sentralt i norsk lovgivning og forskning. Det er fortsatt slik at 1 kwh produsert med kullkraft medfører dobbelt så store CO2-utslipp som 1kwh produsert på norsk sokkel. Derfor er det viktig at Norge fortsatt satser på, og eksporterer energi og kunnskap og at petroleumsindustrien videreutvikler sine miljøstandarder.

Vi kan bli enda flinkere. Driften av norsk sokkel kan forbedres, og i tillegg har vi kompetanse som kan og bør eksporteres. For å oppnå dette er det behov for å satse på videre utdanning innenfor feltet, oppbygging av forskningsinfrastrukturen og forskning på både fornybar og petroleumsområdet.

NTNU og SINTEF mener:
Vi må både finne nye olje- og gassreserver og bli flinkere til å utvinne reservene. Utdanning og forskning er nøkkelen.
 
Det er for lite forskningsmidler tilgjengelig for leting etter og utvinning av olje- og gass

Laboratoriebasert forskning er sentralt, men utstyrmangel rår ved institutter og universiteter.

Offentlige midler bør spesielt støtte utdanning og langsiktig forskning innenfor olje- og gassområdet.

Vi trenger:

1. Offentlig olje- og gassforskning må økes fra under 400 til minimum 600 millioner kroner pr år.

2. Det generelle fondet for stor forskningsinfrastruktur må økes fra 6 milliarder til 25 milliarder kroner per år, slik at forventet avkastning blir 800-900 million kroner per år.

 

Viktige FOU-områder fremover:

FOU: Miljø
• Håndtering av CO2 (CCS)
• Hindre skadelige virkninger på marint liv
• Energieffektivisering
• Oljevern

FOU: Olje- og gassutvinning
• Øke utnyttelsesgrad i produserende reservoarer
• Lønnsom utvikling av små felt
• Boreteknologi for kostnadseffektiv boring med lav miljøpåvirkning
• Mer effektive og miljøvennlige metoder for olje og gass leting
• Transportløsninger som er sikre, kostnads- og energieffektive
• Forskningslaboratorier og pilotanlegg

 

Kontaktpersoner:

Rektor Torbjørn Digernes, NTNU. Telefon: 91 89 71 25

Professor Jon Kleppe, NTNU. Telefon 91 89 73 00

Adm.direktør May-Britt Myhr, SINTEF Petroleumsforskning. Telefon: 93 20 55 11