Til hovedinnhold
Norsk English

Norske pålitelighetsanalyser slår an i oljeverdenen

Selskaper i mer enn 20 land har bestilt nyutviklede hjelpemidler fra SINTEF som gjør det lettere for oljeindustrien å sjekke – og om nødvendig bedre – påliteligheten til instrumenterte sikkerhetssystemer.

FLERFAGLIG SAMARBEID:

Lars Bodsberg  (til h.) er forskningssjef i avdelingen Sikkerhet ved SINTEF Teknologi og samfunn. Avdelingen har utarbeidet de nye metodene for sjekk av påliteligheten til databaserte sikkerhetssystemer i oljeindustrien.

• I prosjektet har Bodsberg og kollegene hans jobbet nært sammen med spesialister på reguleringsteknikk ved SINTEF/NTNU, deriblant professor Tor Onshus  (til v.).

• – Suksessen de nye metodene har fått i markedet, er en frukt av at prosjektgruppa hadde eksperter  både på å utvikle og på å analysere slike sikkerhetsssystemer, og at gruppa samarbeidet nært med industriforumet PDS, sier Bodsberg. 

                                                           (Foto: Thor Nielsen)

Hjelpemidlene brukes til å analysere påliteligheten til sensorbaserte sikkerhetssystemer. Dette er systemer som skal forhindre at eventuelle driftsforstyrrelser resulterer i ulykker som brann og eksplosjon.

– Metodene- og verktøyene vi har utviklet så langt, er myntet på ulykkesforebygging på installasjoner under produksjon av olje-og gass, opplyser forskningssjef Lars Bodsberg ved SINTEF Teknologi og samfunn.

Boring neste

– Fra Petromaks-programmet i Forskningsrådet har vi i år fått et oppfølgingsprosjekt der vi skal utvikle tilsvarende hjelpemidler for bore- og brønnoperasjoner.

– Hva som forårsaket ulykken i Mexico-gulfen, er det umulig å vite før granskningsrapportene foreligger. Men vårt håp er at bedre hjelpemidler for å analysere og overvåke påliteligheten til ulykkesforebyggende barrierer under boring, vil redusere risikoen for utblåsninger, sier Bodsberg. 

Viktige sikkerhetssystemer

Som alle har sett i Mexico-gulfen, står både store økonomiske verdier og helse, miljø og sikkerhet på spill når noe går galt på en oljeplattform.

Derfor er det ifølge Bodsberg av stor viktighet at alle sensorbaserte sikkerhetssystemer er høypålitelige, enten de overvåker boreoperasjoner eller produksjonsprosesser. 

Tallfester påliteligheten

– Metodene og verktøyet vi har utviklet, brukes av aktører i petroleumsindustrien til å beregne påliteligheten til hvert enkelt sikkerhetssystem. For de som måtte ønske å høyne påliteligheten, kan de samme hjelpemidlene brukes til å sirkle inn de komponentene i sikkerhetssystemene som har størst betydning for sikkerheten, sierBodsberg.     

Brukerne er oljeselskaper, engineeringsselskaper og konsulentfirmaer.

Forum av 21 selskaper

SINTEF har utviklet de nye metodene og verktøyet med støtte fra Norges forskningsråd og et eget industriforum, bestående av 21 selskaper som samarbeider om pålitelighet av databaserte sikkerhetssystemer (PDS Forum).

– Hjelpemidlene som er kommet ut av prosjektet, har gjort det lettere å sjekke og forbedre påliteligheten til instrumenterte sikkerhetssystemer, bekrefter Håkon Mathisen som er Dept. Manager/ Control Systems i Kongsberg Maritime AS, ett av selskapene som er med i PDS Forum.

Håndbøker og regneverktøy

Bakteppet for prosjektet er at nye driftsformer og nye sikkerhetsstandarder har gitt industrien nye utfordringer knyttet til design og oppfølging av de instrumenterte sikkerhetssystemene.

– Metoder og verktøy for å regne på og verifisere de nye løsningene har ikke vært tilpasset de virkelige forholdene i oljeindustrien. Derfor har vi nå utviklet slike hjelpemidler både i form av datahåndbøker, retningslinjer og beregningsverktøy, opplyser SINTEFs Lars Bodsberg.

Samsvar med myndighetenes ønsker

Forskningssjefen viser til at utvikling av slike hjelpemidler er helt i tråd med ambisjoner både i politiske organer og i forvaltningen.

Den forrige Stoltenberg-regjeringen sa i sin stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten at ”det er regjeringens målsetting at petroleumsvirksomheten skal være verdensledende på HMS”.

Petroleumstilsynet på sin side har som en av sine hovedprioriteringer for 2010 at ”tekniske og operasjonelle barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig”. 

Av Svein Tønseth