Til hovedinnhold
Norsk English

Mulig å unngå helsefare ved CO2-fangst

SINTEFs klimadirektør Nils A. Røkke
SINTEFs eksperter mener det er mulig å utvikle effektiv fangst av CO2 uten helseskadelige utslipp.

SINTEF og NTNU er blant de ledende forskningsmiljøene i verden innen fangst og lagring av klimagassen CO2. Forskningen skjer i nært samarbeid med andre ledende forskningsmiljøer og industri.

Forsker på ulike teknologier
SINTEF forsker på en rekke ulike teknologier for fangst av CO2 fra kull- og gasskraftverk og industriprosesser. De tre teknologiske hovedretningene er å fjerne CO2 fra eksosen i etterkant av kraftproduksjon, fjerne karbon fra brensel før forbrenning eller bruke oksygen som forbrenningsgass i stedet for luft. Rensing etter forbrenning – såkalt post combustion – er den teknologien som har kommet lengst. Her er det snakk om fangstanlegg som fjerner CO2 fra eksos ved hjelp av kjemikalier. Som oftest benyttes såkalte aminer, og metoden kalles aminrensing.

En viktig fordel med aminrensing er at teknologien kan ettermonteres i eksisterende industri og kraftverk.

Forsker for å fjerne helseeffekter
Det har i lengre tid vært en kjent problemstilling at aminrensing kan føre til utslipp av nitrosaminer, som kan være helseskadelige. Nitrosaminer er et stoff som tidligere har vært i søkelyset i forhold til bruk av nitrat i næringsmidler. Problemstillingen rundt dannelse og kontroll av nitrosaminutslipp er en viktig del av SINTEFs forskning på området.

På bakgrunn av usikkerhet om aminer, helse og miljø har Olje- og energidepartementet besluttet å vurdere om det bør legges til grunn alternative løsninger for gjennomføring av prosjektet med fangst og lagring av CO2 på Mongstad.

-SINTEF har forståelse for at departementet vil få klarhet i det totale bildet. Vi må sikre oss at vi ikke erstatter et miljøproblem med et annet. Derfor trenger vi mer kunnskap, sier SINTEFs direktør for klimateknologi, Nils A. Røkke.

Mener det er mulig å unngå helsefare
 – Dette er en oppgave som må løses. Vi mener det er mulig å utvikle rensing ved bruk av kjemikalier uten at det skaper helsefare, sier Røkke.
Han mener det er for tidlig å konkludere med at CO2-fangst ved hjelp av aminer forårsaker utslipp som innebærer reell helserisiko. Det er snakk om å utvikle teknologiske systemer som kan kontrollere utslippsnivåer, og det er heller ikke godt nok kjent om nitrosaminer er stabile i miljøet.

Ønsker forskning med internasjonal deltakelse
SINTEF mener man bør bringe inn flere aktører for å belyse disse problemstillingene på internasjonal basis. Norge kan innta en internasjonalt ledende rolle på dette feltet. Dette stiller krav til det arbeidet som må gjøres, og det bør oppnås faglig konsensus om fakta.

Det vil være uheldig om det innføres teknologi som innebærer helsefare, og uheldig om CO2-fangst forsinkes globalt på sviktende faglig grunnlag. Økt kunnskap er nøkkelen for å unngå dette. SINTEF mener det er viktig å forske på mange ulike teknologier for å fange CO2. Ingen vet i dag hvilke teknologier som blir fremtidens vinnere.

- Vi må ikke forkaste teknologier fordi vi ennå ikke har løst alle utfordringene, sier Røkke.