Til hovedinnhold
Norsk English

Kjente innledere

På InnoMeds konferanse om innovasjon i helsesektoren deltar blant annet disse innlederne:

Gunnar Bovim, administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF holder foredraget "Som helseleder må jeg tenke innovasjon". "Helseledere har ofte
et litt defensivt forhold til innovasjon, og det må vi endre på", skriver Bovim i invitasjonen til konferansen.

Thomas Børner fra i Finansministeriet i Danmark forteller om den danske statens satsing på ”borgernær teknologi”. Det offentlige ABT-fondet, der Børner leder bedømmelsesutvalget, forvalter tre milliarder danske kroner til investering i prosjekter som skal gjøre offentlig sektor mer produktiv og innovativ. Fondet støtter prosjekter som frigjør ressurser til "borgernær service" via bruk av arbeidskraftsbesparende teknologi og nye arbeids- og organisasjonsformer.

"Utfordringene vi står overfor i pleie- og omsorgssektoren krever kloke løsninger. Det er bakgrunnen for at den danske regjeringen satser betydelig på utvikling og implementering av ”borgernær teknologi”. Slik håper man å kunne benytte fremtidens fåtallige varme hender hvor de trenges mest – til omsorg", skriver Børner i konferanseprogrammet.

Robin Martin Kåss, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, redegjør for den norske regjeringens innovasjonssatsing - samarbeid mellom helse og næring.

Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, åpner konferansen. Han er øverste ansvarlige for InnoMed og har tidligere vært mangeårig president i Den norske legeforening.