Til hovedinnhold
Norsk English

Gode resultater for SINTEF i 2009

SINTEF oppnådde gode resultater i 2009, både faglig og økonomisk. Årsresultatet ble 131 millioner kroner. God inntjening over flere år har gjort det mulig å investere nærmere en halv milliard kroner i laboratorier og vitenskapelig utstyr de siste fem årene.

 - Vi er godt fornøyd med resultatet i et år preget av internasjonal økonomisk krise og nedgang i industriens inntekter, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo. 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det var 6 fraværsskader i 2009, som gir en H1-verdi (antall fraværsskader per million arbeidede timer) på 1,7 mot 1,8 i 2008. SINTEF har ikke hatt uhell som har ført til skader på ytre miljø i 2008. Sykefraværet var 3,6 prosent mot 3,4 prosent i 2008.

Økonomiske resultater
Brutto driftsinntekter i 2009 ble 2,75 milliarder kroner, mot 2,59 milliarder året før. De siste fem årene har SINTEFs brutto inntekt økt med 63 prosent.
Driftsresultatet ble 107 millioner kroner, sammenlignet med 103 millioner kroner i 2008. Årsresultat etter finans og skatt i 2009 var 131 millioner kroner, mot 137 millioner kroner i 2008.

Finansielle hovedtall for SINTEF (konserntall)

Millioner kroner 2005  2006 2007    2008  2009
Resultat 
Brutto driftsinntekter

1 785

 1 959

  2 271

 2 592

2754

Netto driftsinntekter 

1 448

 1 566 

1 846 

2 100

 2232

Driftsresultat 

24 

35

 133

 103

 107

Årsresultat

 59

 92

 254

 137

131

Investeringer 

35

55

  90

 142

 129


     
    

 

 

 

 

SINTEF arbeidet i 2009 med mer enn 7.200 oppdrag for omkring 2.200 kunder. Av brutto driftsinntekter kom 39 prosent direkte fra oppdrag for norsk næringsliv, mot 45 prosent i 2008. Nedgang fra norsk industri er kompensert gjennom økt andel EU-finansiert forskning og økt satsing på forskning knyttet til klima og miljøvennlig energi fra norske myndigheter. 

I 2009 etablerte myndighetene åtte forskningssentre for miljøvennlig energi innen seks tematiske områder (FME). SINTEF deltar i alle områdene.
- Satsingen på energieffektivisering, fornybar energi og CO2-håndtering har stor strategisk betydning for både SINTEF og for Norge. Dette er en viktig plattform for samarbeid i den internasjonale forskningsfronten, sier Unni Steinsmo.

Internasjonal omsetning øker
15 prosent av SINTEFs driftsinntekter kom fra internasjonale oppdrag, med fakturaadresse utenfor Norge. Reelt er mer enn halvparten av SINTEFs inntekter knyttet til oppdrag med internasjonal konkurranse.

Internasjonal omsetning var 400 millioner kroner, mot 348 millioner i 2008. SINTEF leverte oppdrag til kunder i 57 land.

EU-prosjekter utgjør omtrent en tredel av internasjonal omsetning. SINTEF er klart største norske deltaker i EUs forskningsprogrammer. Deltakelsen i disse programmene har hatt avgjørende betydning for oppbygging av kompetanse innen blant annet IKT, solenergi og CO2-håndtering.


Investeringer og konsernsatsinger
Ingen eiere kan ta utbytte fra SINTEF. Overskudd fra SINTEFs virksomhet investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr, laboratorier og til utvikling av ny kunnskap. Gode resultater over flere år har gjort det mulig å øke investeringene.

De siste fem årene har SINTEF investert 457 millioner kroner i laboratorier, vitenskapelig utstyr og bygninger. I tillegg er omkring 70 millioner kroner investert såkalte i konsernsatsinger, som er egenfinansierte faglige satsinger for å utvikle spisskompetanse innen prioriterte områder.

I 2009 investerte SINTEF 129 millioner kroner i laboratorier og vitenskapelig utstyr og bygninger og 15,5 millioner kroner i faglige konsernsatsinger. De største investeringene er knyttet til modernisering av laboratorier for flerfasetransport av olje og gass, nytt forskningsanlegg for CO2-fangst, oppgradering av marintekniske laboratorier og laboratorier for testing av elektriske sjøkabler.


Bemanning og rekruttering
I løpet av 2009 har det vært betydelig omstilling i deler av SINTEFs virksomhet. 120 medarbeidere forlot SINTEF, mens 72 ble ansatt. Pr. 31.12.2009 hadde SINTEF 2.123 ansatte.

46 prosent av forskerne i SINTEF har doktorgrad, en økning fra 40 prosent fra 2005. Andelen kvinnelige forskere har i samme periode økt fra 22 prosent til 27 prosent.

I alt 313 medarbeidere kommer fra 67 land utenfor Norge. Internasjonal rekruttering bidrar til å skaffe høyt kvalifisert arbeidskraft til Norge. For SINTEF gir internasjonale medarbeidere tilgang på verdifull vitenskapelig og kulturell kompetanse.


Utvikling av nye bedrifter
Utvikling av nye virksomheter er en viktig del av SINTEFs samfunnsrolle. Dette arbeidet organiseres av Sinvent, som er SINTEFs selskap for kommersialisering av forskningsresultater. I 2009 er det gjennomført i alt seks kommersialiseringer.  Ved utgangen av 2009 arbeidet Sinvent med 14 porteføljebedrifter, 25 lisenskontrakter, 696 patentsaker og 42 prosjekter.

Fakta om SINTEF
SINTEF er Skandinavias største forskningskonsern. Vår visjon er ”Teknologi for et bedre samfunn”. Vi har 2.100 ansatte fra 67 land, med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. SINTEF er en ikke-kommersiell virksomhet, som investerer sine inntekter i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse. I 2009 hadde SINTEF en omsetning på 2,8 milliarder kroner.


Kontakt for nærmere informasjon:
Visekonsernsjef Reidar Bye, telefon 970 74 306