Til hovedinnhold
Norsk English

GLITNE - mer miljøvennlige bygg i framtiden?

Miljø må bli mer lønnsomt. Med dette som hovedmål har GLITNE forent ulike aktører i byggenæringen gjennom et 4-årig FoU-prosjekt. Resultatene fra prosjektet presenteres på et seminar 25. mars i Oslo.

Seminaret er gratis og åpent for alle. Invitasjon og informasjon om påmelding kan lastes ned her.

Tre temaer har vært viktige i arbeidet med GLITNE; å utvikle en metode som kan gi en sammenheng mellom kroneverdi og miljøbelastning i bygg, å utvikle et verktøy som kan kalkulere kroneverdien, og sist men ikke minst; forslag til et virkemiddel som kan bidra til en mer miljøvennlig retning i byggenæringen.

Prissetter miljøbelastning
I GLITNE har økonomisk verdsetting vært sentralt i utvikling av en metode. Foreløpig har arbeidet vært konsentrert om å prissette utslipp av klimagasser, avfall, samt helse- og miljøfarlige stoffer.

En viktig føring for arbeidet med verktøy i GLITNE har vært at det skal kunne brukes til å beregne relevante miljøbelastninger knyttet til et byggeprosjekt. 

– Ved hjelp av Klimakalkylen i ISY Calcus har vi beregnet klimagassregnskap for casebygg, inkludert belastningen fra en mulig driftsfase. Resultatene viser at klimabelastningen fra materialproduksjonen til bygget er betydelig større enn man skulle tro, og at energi i driftsfasen med påfølgende klimautslipp blir av mindre betydning, sier prosjektleder Kristin Holthe i SINTEF Byggforsk.

Utvidet produsentansvar
Tiltaksmodellen er av prosjektet vurdert som den best egnede modellen for innføring av utvidet produsentansvar på bygg.

– I GLITNE har vi jobbet med å dekomponere en kompleks situasjon. Bygninger som totalitet har ikke produsentansvar i dag, sier seniorarkitekt Tarald Lundevall i Snøhetta. – Med den foreslåtte tiltaksmodellen er det ikke tenkt at byggenæringen skal påføres nye, reelle kostnader. Men den som tar initiativet til bygget, tiltakshaver, betaler et depositum som skal gå med til å dekke fremtidige forsvarlig håndtering av bygget.

Fakta om GLITNE:
GLITNE er et FoU-prosjekt eid av Snøhetta og ledet av SINTEF Byggforsk. Prosjektet har varighet fra 2006–2010, og er finansiert med 10 millioner kroner.
• Prosjektet finansieres av Forskningsrådet og programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).
• Prosjektet skal legge grunnlag for en god metodikk for økonomisk verdsetting av miljøeffekter ved å systematisere eksisterende kunnskap.
• Det skal utvikles et verktøy som verdsetter miljøeffekter i byggeprosjekter ved å koble bygningsmodeller, DAK og andre beregningsverktøy gjennom bruk av buildingSMART-teknologi.
• Prosjektet skal få fram kunnskap om hva aktørene mener om ulike modeller for utvidet produsentansvar.

Se mer info på www.sintef.no/glitne