Til hovedinnhold
Norsk English

LO og bransjeorganisasjoner vil styrke petroleumsforskningen

Vil ha mer oljeforskning: Fra v: OLF-direktør Gro Brækken, Ståle Kyllingstad fra Norsk Industri, adm. direktør i Rederiforbundet Sturla Henriksen, LO-leder Roar Flåthen pluss SINTEF'erne Odvvar Eide og May Britt Myhr. Foto: Svein Tønseth
SINTEF berømmer LO, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Oljeindustriens Landsforening for utspill om at de statlige bevilgningene til petroleumsforskning må løftes til minst 600 millioner per år i fire år.
De fire organisasjonene har etablert KonKraft som en samarbeidsarena med fokus på olje- og gassspørsmål. Tirsdag 9. november var KonKrafts Råd samlet i Trondheim i anledning SINTEFs 60-årsjubileum.

I en uttalelse fra rådsmøtet heter det at ”de statlige forsknings- og utviklingsbevilgningene til petroleumsforskning må løftes til et nivå på minst 600 millioner pr år i fire år  for å videreutvikle norsk sokkel og for å sikre en høy eksportandel av ny teknologi. Dette er investeringer til inntekts ervervelse for landet."

Fornøyd vertskap
Tilstede som vertskap var toppene i SINTEFs olje- og gassforskningsmiljø, adm. direktør May Britt Myhr ved SINTEF Petroleumsforskning og adm. direktør Oddvar Eide i MARINTEK. De var godt fornøyd med rådsmøtets uttalelse.

– Budskapet stemmer godt med det SINTEF spilte inn til Petroleumsmeldingen da statsråden var her på samråd. Vi er glade for at KonKraft har vært så konsise og kommet både med en tall- og tidsfesting i sin uttallelse, sier Myhr og Eide.

De to SINTEF-direktørene påpeker – i likhet med KonKraft – viktigheten av å satse på pilottesting for å få tatt nyutviklet teknologi i bruk.

Misnøye med statsbudsjettet
Gjennom sin uttalelse ønsker organisasjonene bak KonKraft å rette oppmerksomheten mot den foreslåtte reduksjonen i petroleumsbevilgningene i statsbudsjettet for 2011. KonKrafts forslag om 600 millioner statlige kroner pr. år  til petroleumsforskning vil si en årlig påplussing på 150 millioner kroner i forhold til 2011-budsjettet.

I uttalelsen heter det: ”Høy og jevn aktivitet på norsk sokkel har vært avgjørende for at norsk leverandørindustri har utviklet verdensledende kompetanse og teknologi med høy eksportverdi. En kraftig økning av offentlige midler til demonstrasjon av prototyper og gjennomføring av pilottesting er nå nødvendig siden vi mangler større funn som sikrer dette gjennom utbyggingsprosjekter”, heter det i uttalelsen. 

 Vil ha dialog om rekruttering
Organisasjonene peker også på at rekruttering til realfag og relevante yrkesfag for så vel petroleumsbransjen som for annen kompetansekrevende industri er en utfordring vi må møte for å beholde landets konkurransekraft.

”Selv med dagens kunnskap og teknologi vil aktiviteten på norsk sokkel være en vesentlig del av norsk næringsaktivitet i de neste 50 til 100 årene. Det kreves kompetanse og kreativitet også fra nye generasjoner for å utnytte våre naturressurser på en bærekraftig måte. Med dette utgangspunktet ønsker organisasjonene innenfor Konkraft å invitere Regjeringen til en dialog om hvordan ungdommens utdanningsvalg kan påvirkes, og rekrutteringen til relevante yrker kan sikres”, står det i uttalelsen.

Av Svein Tønseth