Til hovedinnhold
Norsk English

Tiltakspakke et skritt i riktig retning

Regjeringens tiltakspakke inneholder en del positive elementer for å styrke forskning og innovasjon, men det er behov for økt innsats for å unngå at næringsrettet forskning reduseres.

Innen forskningssektoren er det bevilget 75 millioner kroner i økning til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) gjennom Norges forskningsråd. Regjeringen har signalisert at Forskningsrådet kan betale en større andel av næringsrettet forskning som finansieres av bedrifter og det offentlige i fellesskap.

Videre bevilges 75 millioner kroner ekstra til forskning på fornybar energi, gjennom Norges forskningsråd. Disse midlene skal særlig skal gå til forskning på vindkraft til havs.

Penger til CO2-laboratorier
Regjeringen foreslår 120 millioner kroner til renovering av bygninger ved NTNU knyttet til det såkalte ECCSEL-prosjektet. Dette innebærer norske midler til bygging av laboratorier for CO2-håndtering i Trondheim, som skal finansieres gjennom et felles europeisk program. Dette har direkte betydning for CO2-forskningen ved SINTEF og NTNU.

- Dette er svært positivt, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo.

Miljø- og energi 
Tiltakspakken har en tydelig miljø-innretting. Bevilgningene til Enova for å styrke satsingen på energieffektivisering og fornybar energi øker med 1,2 milliarder kroner. I tillegg bevilges 50 millioner kroner til bioenergitiltak i landbruket og 50 millioner kroner til ladestasjoner for el-biler.

- Det er positivt at tiltakspakken er rettet inn mot energi og miljø. Resultatene på dette området avhenger ikke bare av hvor mye penger som bevilges, men også hvordan de kan brukes. Det er et sterkt behov for å investere i pilotanlegg som bidrar til å utvikle ny teknologi, blant annet innen solceller og vindenergi, sier Unni Steinsmo.

Riktig retning
SINTEFs konsernsjef beskriver regjeringens tiltakspakke som et skritt i riktig retning for forskning. Næringsministeren har i tillegg åpnet for økt offentlig andel i næringsrettede forskningsprosjekter. – Hvis dette skal få effekt, må bevilgningene økes ytterligere, sier Steinsmo. 

Hun påpeker også at anbefalingene fra Norges forskningsråd bare delvis er fulgt opp av regjeringen. Forskningsrådet har blant annet anbefalt at grunnbevilgningene til de teknisk- naturvitenskapelige forskningsinstituttene økes.

Kan bli behov for egen forskningspakke
SINTEF har den siste tiden registrert en nedgang i næringslivets investeringer i forskning og innovasjon, som følge av den økonomiske krisen. Dette er en utvikling som bekymrer.

– Det er svært viktig at myndighetene følger nøye med på næringslivets forskningsaktivitet. Dersom aktiviteten fortsetter å gå ned, er det nødvendig med en rask økning av offentlig innsats. Det kan bli aktuelt med en egen forskningspakke for å unngå at forskning og innovasjon i næringslivet går ned, sier Unni Steinsmo.