Til hovedinnhold
Norsk English

Skal gjøre grønn energi grønnere

Forskningssentret CEDREN skal gjøre Norge i stand til å produsere mer fornybar energi, uten at det lokale miljøet blir taperen: Herunder sikre at vi forblir et lakseeldorado samtidig som vi blir et vindkraftland!

GRØNN ROS: Rasmus Hansson i WWF (til høyre) ga forskningssentret CEDREN, her representert ved senterleder Atle Harby fra SINTEF, en hjertelig velkomsthilsen under oppstartsmøtet.  Foto: Svein Tønseth

– For mange kan denne problemstillinga høres merkelig ut. Mange vil spørre seg hva vind og laks har med hverandre å gjøre, sier lederen for det nyoppstartede forskningssenteret, SINTEF-forsker Atle Harby. 

Han gir deg svaret her:

– Bygging av vindmølleparker i Norge, vil kreve økt bruk av vannkraft når vinden ikke blåser. Etterpå må produksjonen i vannkraftverkene skrus ned når vindmøllene produserer igjen. Storstilt kraftutveksling med Europa vil også kunne føre til det samme.

– Dette vil gi brå endringer i vannstanden i norske vassdrag. Gjennom forskningen vår skal vi klarlegge hvordan dette kan gjøres så skånsomt som mulig for laksen og annet liv i elvene, uten at det gir store effektivitetstap i vannkraftverkene, sier Harby. 

Seniorforskeren ved SINTEF Energiforskning leder det nasjonale forskningssenteret CEDREN som startes opp i disse dager.

Også vindmøller og overføringstraseer
Senteret, som ledes av SINTEF, NTNU og NINA – Norsk institutt for naturforskning, hadde sitt oppstartmøte i i Trondheim onsdag 30. september.

I tillegg til å forske på problemstillinger knyttet til vannkraft, skal CEDREN bidra til å finne en plassering av vindmøller som både fugler og lokalbefolkning kan leve med.

Ved planlegging av nye kraftledninger skal forskningsresultater fra senteret gjøre det lettere å finne traseer som i minst mulig grad gir miljøvirkninger knyttet til fugl, vilt og biodiversitet.

CEDREN er ett av åtte Forskningssentre for miljøvennlig energi som tidligere i år fikk klarsignal fra Norges forskningsråd til å gå i gang med en åtteårig satsing. Senteret skal framskaffe viten som sikrer at utbygging av fornybare energikilder får færrest mulig uheldige miljøkonsekvenser lokalt.
Varm velkomsthilsen fra WWF
På oppstartmøtet var Rasmus Hansson, generalsekretær i WWF-Norge, en av foredragsholderne. En mann som ønsker CEDREN hjertelig velkommen på miljøforskningsarenaen.

– Den typen forskning og utvikling CEDREN står for, vil være helt nødvendig i den jobben som går ut på å løse klima- og miljøproblemene vi står overfor, sa den norske World Wildlife Fund-høvdingen i sin innledning.

Hansson advarte alle som vil løse klimakrisa mot å helle barnet – les: naturen og miljøet – ut med badevannet.

– Å løse klimaproblemet ved å ødelegge mer natur, løser ikke problemet, sier  Hansson.

Entusiasme også i industrien
Beroligende nok kommer senterets styreformann, Jan Alne, med følgende utsagn på vegne av Europas største produsent av fornybar kraft, Statkraft, som er en av CEDRENs brukere:

– Innfasing av mer uregulert kraft, eksempelvis vindmøller på land og til havs, skaper nytt behov for balansekraft, og her vil utvidelse av eksisterende vannkraftanlegg eller bygging av nye kunne spille en nøkkelrolle. Vi tror at ny og forbedret kunnskap om miljøkonsekvenser på dette området er nødvendig for å lykkes. 

– I lys av klimautfordringene ser vi store muligheter, og gjennom samarbeid med engasjerte forskere er vi sikre på at vi sammen vil kunne bidra til å finne bærekraftige løsninger på de problemene som avtenger seg, sier Alme som er regiondirektør i Statkraft Energi.

Av Svein TønsethLes mer: Viktig viten ved omlegging av Norges energisystem