Til hovedinnhold
Norsk English

Skal fremme miljø som konkurransefaktor

Etterspørselen etter dokumentasjon av miljøegenskaper for byggematerialer er økende. Større kunnskap om miljøegenskapene til tre skal brukes til å gjøre treindustrien mer konkurransedyktig.


Foto: Arkitektene Brendeland & Kristoffersen

Forskningsprosjektet MIKADO, som avsluttes i år er ledet av SINTEF Byggforsk og er et samarbeid med Norsk Treteknisk Institutt og Norsk institutt for skog og landskap, i tillegg til bransjeforeninger og industripartnere i hele verdikjeden for tre- og trebaserte produkter fra skog via sagbruk til byggeplass.

Seminaret ”Tre - Miljø - Byggeri” på Bygg Reis Deg 22. september vil presentere hoveddelen av resultatene fra MIKADO, med partnerne i prosjektet til stede.

Vil heve kunnskapen
MIKADO prosjektet samler miljødata i treindustrien og utarbeider miljødeklarasjoner (EPD) for tre- og trebaserte produkter basert på livsløpsvurderinger (LCA). Det pekes på sentrale utfordringer innen forskning og utvikling. Ambisjonen er å heve kunnskapsnivået om miljøegenskapene til tre og trebaserte produkter for å fremme miljøkvaliteter som konkurransefaktor for treindustrien. Resultatene fra prosjektet vil også bidra til ny kunnskap i Byggforskserien.

– Vi har fått fram gode grunnlagsdata på tre i forhold til hva som gir miljøbelastning. Før har det gjerne vært slik at ”tre er miljø” uansett, vi ville ha frem dokumentasjonen. Det benyttes også kjemiske byggprodukter som maling, lim og impregnering i treprodukter og miljøegenskapene til slike sammensatte produkter har vært lite dokumentert. Det viser seg at kjemiske byggprodukter i relativt stor grad bidrar til miljøbelastningen til det ferdige produktet, sier forsker og prosjektleder Silje Wærp i SINTEF Byggforsk.

– Det har vært en stor utfordring å fremskaffe data for kjemiske byggprodukter, dette ønsker vi å jobbe videre med, fortsetter hun.

MIKADO modellen, der man samler treindustrien i hele verdikjeden fra skog til byggevareproduksjon og mot bygg, gir en stor fordel ved at bedrifter og industri får hevet kompetansen og trekker i samme retning.

– På denne måten får man fram dokumentasjon og kunnskap om samme type produkter, og kan bruke kunnskapen til miljøstyrt innovasjon i egen virksomhet. Andre typer av byggevarer kunne med fordel bruke denne modellen, sier Wærp.

Fra vugge til grav
Internasjonalt pågår det mye viktig standardiseringsarbeid innen levetid, bærekraft, miljøvurdering og vurdering av helse- og miljøskadelige stoffer. Miljødokumentasjonen som fremskaffes i prosjektet utarbeides i henhold til ISO-standard for livsløpsvurderinger (LCA).

Det er flere utfordringer når man gjør livsløpsvurderinger (LCA). For treprodukter kan for eksempel binding av C02 i ferdig produkt være noe industrien ønsker å få frem. Det vil si at man ikke bare skal regne ”negative” miljøbelastninger som energiforbruk og C02 utslipp i miljødeklarasjoner. Det finnes imidlertid ikke standardiserte metoder for å medta binding av C02 i treprodukter i LCA, så dette medtas ikke per i dag. Andre byggevarer kan ha andre egenskaper de ønsker å fremheve - det skjer en utvikling på metodikk for livsløpsanalyser.

– Et hovedmål er å få fram dokumentasjon som dekker hele livsløpet. Treindustrien har gjennom dette bidratt til å kartlegge egne verdikjeder, det er veldig positivt. Nå ser industrien på hvor man skal ta tak i forhold til miljøforbedringer, sier Wærp.Kontaktpersoner:
Forsker og prosjektleder Silje Wærp

Web-journalist Kathrine Nitter