Til hovedinnhold
Norsk English

Pris for yngre forskere i Humanistisk klasse for 2009

Dette er innstillingen som fulgte med nominasjonen av Terje Andreas Eikemo, og som ble lest høyt under prisutdelingen i regi av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fredag 6. mars:

Terje Andreas Eikemo forskning har økt vår kunnskap om sammenhengen mellom selvvurdert helse og velferdsstatsregimer i Europa.

Resultatene er rapportert i hans Phd-avhandling i sosiologi: Social inequalities in self-assessed health between European welfare regimes: evidence from the European Social Survey.

Avhandlingen består av seks artikler, fem er publisert i anerkjente internasjonale fagtidsskrifter og en er publisert i en redigert bok på et internasjonalt forlag.

Avhandlingen er også publisert på et internasjonalt forlag.

I tillegg har Eikemo fått publisert ytterligere en artikkel i et internasjonalt tidsskrift.

Han har også i stipendiatperioden ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap funnet tid til å være en av to redaktører av boka Kvantitativ analyse med SPSS: en praktisk innføring i kvantitative analyseteknikker.

Hans kanskje viktigste bidrag er å benytte European Social Survey, en større internasjonal intervjuundersøkelse av høy kvalitet, til en komparativ studie av selvvurdert helse i Europa.

Hovedspørsmålene i avhandlingen er om det er forskjeller i selvvurdert helse mellom land med ulike velferdsstatsmodeller, og om de sosiale forskjellene i helse etter utdanning, yrke og inntekt følger samme mønster. Spesielt om den skandinaviske modellen med likt helsetilbud til alle gir bedre allmenn helse og mindre sosiale ulikheter i helse enn andre velferdsstatsmodelle.

Eikemo finner at de skandinaviske land, sammen med små andre rike land i Vest-Europa har best helse, mens de øst-europeiske land kommer dårligst ut. 

Når det gjelder variasjoner i sosiale forskjeller i helse, kommer imidlertid ikke de skandinaviske land spesielt gunstig ut, og de øst-europeiske landene har
heller ikke de største sosiale forskjellene. De sosiale forskjellene i helse er jevnt over minst i den kontinentale velferdsstatsmodellen, der vi blant annet finner Tyskland.

Stipendet som gjorde Eikemos forskning mulig er et ledd i Fakultetet for samfunnsvitenskap og teknologiledelses satsing på helseforskning.

Professor Kristen Ringdal har vært Eikemos veileder, men han har også kunnet trekke på det videre fagmiljøet i helseforskning ved NTNU, spesielt Institutt for samfunnsmedisin.

Instituttets kontakter, spesielt Anton Kunst ved Erasmus universitetet i Rotterdam (Department of Public Health, Erasmus University Medical Centre, Rotterdam) gjorde at Eikemo kunne oppholde seg ett år i det sterkeste miljøet i Europa når det gjelder forskning på sosiale forskjeller i helse. Dette har bidratt til å gjøre Eikemo til en forsker på et høyt internasjonalt nivå.