Til hovedinnhold
Norsk English

Ny veileder for energieffektiv oppgradering

En ny veileder gir en innføring i energieffektiv, miljøvennlig og robust oppgradering av bygninger (EMROB).

Veilederen er utarbeidet som et ledd i doktorgradsarbeidet til PhD-stipendiat Anders-Johan Almås (BAT, NTNU) innenfor SINTEF Byggforsk sitt forskningsprosjekt ROBUST. Oppdragsgiver har vært Byggemiljø, som er Byggenæringens miljøsekretariat. Veilederen er ment som et verktøy og en huskeliste for beslutningstakere, eiendomsforvaltere, byggherrer, arkitekter og rådgivere.

– Vi er svært fornøyd med å ha utviklet en slik veileder, som vil gjøre det mye enklere å opptre miljøvennlig i oppgradering av eksisterende bygningsmasse, sier prosjektleder i ROBUST og forskningsleder i SINTEF Byggforsk, Vivian Meløysund.

Viktig energieffektivisering
Veilederen viser til at byggenæringen står for rundt 40 prosent av energibruken i Norge, og at energieffektivisering i bygningsmassen derfor er viktig både av hensyn til energiforsyningssikkerhet og reduksjon av klimagassutslipp. I tillegg er oppgradering i de aller fleste tilfeller mer miljøvennlig enn å bygge nytt.

– Et energieffektivt bygg gir lavere kostnader, bedre komfort og økt verdi. Kun en svært liten del av eksisterende bygningsmasse skiftes ut hvert år. Derfor må vi tenke både langsiktig og kortsiktig – det vil si både på energieffektivisering av bygget og energisparetiltak hos forbruker, sier Meløysund.

Passiv fremtid
I den langsiktige planleggingen bør det settes mål om et bærekraftig bygg. Med hensyn til energibehov betyr dette å oppgradere bygget etter passivhusstandard, som mest sannsynlig vil bli fremtidens forskriftskrav, konkluderes det i veilederen.

Passivhusstandarden stiller krav om særdeles lavt energibehov for oppvarming. EMROB stiller strenge krav til kompetanse for riktig planlegging og utførelse.

– Feil utførelse øker risikoen for byggskader, noe som i verste fall gjør oppgraderingen både ulønnsom og lite miljøvennlig. Denne veilederen gir retningslinjer for riktig oppgradering av bygninger for å møte fremtidens krav og klimautfordringer, sier Meløysund.


For mer informasjon kontakt prosjektleder i ROBUST , Vivian Meløysund.