Til hovedinnhold
Norsk English

Liten kunnskap om sykling og vikeplikt

«Alle» sykler på fotgjengerfeltene i dag. Men det er syklistene og ikke bilistene som har vikeplikt.

Bilistene har vikeplikt om syklisten går over fotgjengerfeltet - og omvendt. Foto: Morguefile.

- Det omvendte gjelder bare om syklisten går av sykkelen og triller den over fotgjengerfeltet. Det slår forsker Dag Bertelsen på SINTEF Teknologi og samfunn, fast.

.
Avkjørsler og T-kryss skaper problemer
Han var en av forfatterne bak en utredning fra 2006 om vikepliktsregler for syklister.

Den gang konstaterte SINTEF at både folk flest og eksperter hadde liten kunnskap om reglene. Hvem som skulle vike ble heller avgjort med stilltiende forhandlinger enn på grunnlag av regelverket.

- Det har dessverre ikke blitt noe bedre i dag, sier Bertelsen. En ”syklist” er noen ganger gående og andre ganger definert som ”kjørende”. Det er forvirrende i et regelverk.


Dessuten er det et problem med måten gang- og sykkelveier merkes på. Det er vanskelig å se forskjell mellom et kryss og for eksempel en avkjørsel til en industrieiendom.

I utredningen fra SINTEF ble det slått fast at en stor andel av sykkelulykkene var knyttet nettopp til avkjørsler og T-kryss der en person kom syklende på en gang- og sykkelvei eller på et fortau. Utredningen munnet ut i et forslag om å gi bilistene vikeplikt for syklister i gangfelt, men samtidig plikt for syklistene til å forsikre seg om at de var observert før de syklet ut i gangfeltet.

Det ble også foreslått å gi syklister forkjørsrett i kryss når de kom på en gang- og sykkelvei som gikk parallelt med en hovedvei. I tillegg ville SINTEF på sikt forby fortaussykling for voksne under forutsetning av at det ble etablert et sammenhengende sykkelveinett.

.

Uryddig felt
I høringsrunden fulgte Transportøkonomisk Institutt opp med å støtte forslaget om at bilistene skulle ha vikeplikt for syklister også når de kom fra fortau eller sykkelvei ut på et gangfelt. TØI ville imidlertid at fortaussykling fortsatt skulle være tillatt, mens politidirektoratet ikke ønsket endringer på det nåværende tidspunkt.
- Dette er virkelig et uryddig felt, konkluderer Dag Bertelsen med. - Vikepliktreglene for syklister er uklare. Eneste måten man kan trygge seg på er rett og slett å være forsiktig.


Kontakt: Dag Bertelsen, SINTEF Teknologi og samfunn,

tlf.: 73 59 47 08, e-post: