Til hovedinnhold
Norsk English

Lager nasjonal database for byggkvalitet

Med læringsverktøyet Nasjonal database for byggkvalitet vil SINTEF Byggforsk gjøre norsk byggenæring klok av skade.

– Det er fullt mulig å redusere omfanget av byggskader i Norge. En nasjonal satsing på reduksjon av byggskader kan gi samfunns¬økonomiske besparelser i milliardklassen, sier forskningssjef Kim Robert Lisø i SINTEF Byggforsk.

En av byggenæringens hovedutfordringer er å ta i bruk eksisterende kunnskap. Kommunikasjon og kunnskapsutveksling er sentrale stikkord for å oppnå en effektiv og god byggeprosess. Mangel på tilrettelagt kunnskap, opplæring og dårlig kommunikasjon kan imidlertid skape problemer ved samordning av arbeidsoppgaver i en byggeprosess.

Skal overvåke
Prosjektet Klok av skade! – Nasjonal database for byggkvalitet er en del av Byggekostnadsprogrammet (se www.byggekostnader.no) og har som hovedmål å etablere et system for kontinuerlig overvåkning av byggkvalitet i Norge. Gjennom systematisk og målrettet formidling av næringens og SINTEF Byggforsks samlede kunnskap og erfaringer skal byggenæringen nå lære av tidligere feil.

Prosjektet har som mål å bidra til høyere kvalitet og økt produktivitet gjennom systematisk registrering og måling av feil, mangler og skader, og gjennom analysering og rapportering til byggenæring, myndigheter og samfunn – og planlegges ferdigstilt i løpet av året.

Databasen skal gjennom frivillig, systematisk registrering og måling av feil og mangler skape et godt grunnlag for å utarbeide tiltak som kan øke kvaliteten på bygg og anlegg. NS 8430 ”Overtakelse av bygg og anlegg” er revidert som del av prosjektet. NS 8439 er blitt en praktisk standard som bygger på mange års erfaring med overtakelser.

Standard Norge og Standardkomiteen har lagt ned et betydelig arbeid i utformingen av blankettene, for å gjøre disse til bruksdokumenter som mange kan ha stor nytte av i overtakelsesprosessen. Alle blankettene er tilgjengelige både elektronisk og på papir. De elektroniske versjonene er samkjørt med Nasjonal database for byggkvalitet, slik at det på frivillig grunnlag er mulig å registrere opplysninger i databasen.

Dersom man registrerer opplysninger i databasen, vil man blant annet få tilgang til å ta ut rapporter som gir informasjon om byggskader, blant annet høyfrekvente byggfeil. Det vil gi mulighet til sammenligning av ulike prosjekter innenfor egen virksomhet, eller benchmarking i forhold til andre virksomheter i næringen.

– En nær kobling mellom databasen og SINTEF Byggforsks veletablerte kunnskapssystemer – Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm, vil kunne bidra til reell erfaringstilbakeføring i byggeprosjekter, sier Kim Robert Lisø.

”Rikets tilstand”
Nasjonal database for byggkvalitet vil gi mulighet for en årlig gjennomgang av basens hovedresultater, som grunnlag for utgivelse av «Rikets tilstand» – en grundig analyse og presentasjon av status for byggkvalitetsregistrering i Norge.

Læringsverktøyet vil samle, systematisere og standardisere data fra ulike informasjonskilder som representerer samspillet med de ulike aktørene i næringen (historiske data, pågående og fremtidige registreringer). De mest sentrale er:

 Næringens egne erfaringer (standardiserte protokoller fra overtakelses- og garantibefaringer).
 Tilstandsrapporter eller boligsalgsrapporter. 
 SINTEF Byggforsks byggskadearkiv (mer enn 5 000 skadesaker som representerer næringens egne dyrekjøpte erfaringer gjennom flere tiår).

Tryggere bolighandel
Takstlovutvalget har nylig utredet og fremmet forslag om tiltak som kan gjøre bolighandel tryggere for forbrukerne. Utvalget går inn for flere lovendringer som skal bidra til økt bruk av tilstandsrapporter ved salg av boliger.

Nasjonal database for byggkvalitet skal inkludere erfaringsdata fra eventuell kommende obligatorisk tilstandsrapportering ved boligsalg og eventuelle andre merkeordninger.

Tilstandsrapportene kan forankres direkte til kravdatabasen i metoden Byggsertifisering. Rapportene skal legges inn i anonymisert form i Nasjonal database for byggkvalitet. Dette er en garanti for godt samspill med store deler av næringen.

 
En demo-versjon er tilgjengelig på Byggekostnadsprogrammets nettsider.

Delrapport fra prosjektet er tilgjengelig her.

Kontakt: 
Forskningssjef Kim Robert Lisø, SINTEF Byggforsk,
 tlf.:  90671435;  e-post: