Til hovedinnhold
Norsk English

Kunnskap skal forlike havbruk og turisme

Forsknings-Norge har ambisjoner om å forebygge og dempe konflikter knyttet til areal- og ressursbruken i kyst-Norge - og starter derfor opp prosjektet iKyst.

Prosjektet iKyst skal gjøre det lettere å finne plass til alle som har interesser knyttet til kystfarvann. Arkivfoto: Thor Nielsen

Torsdag 20. august hadde Adresseavisen et stort oppslag der hytteeiere i Hemne i Sør-Trøndelag raser mot planene om å etablere enda et lakseanlegg i Hemnfjorden.

I vår startet forskningsprosjektet iKyst – Integrert kystforvaltning opp, med SINTEF Fiskeri og havbruk  i koordinator-rollen.

Målet er å forebygge og dempe den typen konflikter Adresseavisen skildrer, ifølge prosjektkoordinator og seniorforsker Knut Torsethaugen ved SINTEF Fiskeri og havbruk.

Kunnskapsbasert forvaltning
– Med sikker, faktabasert kunnskap om hvilke konsekvenser gitte havbruksutbygginger får i gitte områder, vil det være lettere for forvaltningen å finne de best egnede sjøområdene for havbruk og heller verne de som ikke er like godt egnet. Prosjektet iKyst er et første skritt på veien som skal vise hvordan det er praktisk mulig å bygge opp en slik kunnskapsbasert forvaltning av norske kystfarvann, sier Torsethaugen.

Opphetede følelser
Seniorforskeren understreker at opphetede følelser blant for eksempel hytteeiere ikke alltid kan dempes, selv med den best dokumenterte viten om natur og økologi.

– I prosjektet iKyst er vi derfor ut etter å finne fram til de kommunene som utmerker seg med beste praksis i forebygging og håndtering av interessekonflikter knyttet til bruken av kystfarvann. Forskning på politiske prosesser og interessekonflikter utgjør en viktig del av forskningsprogrammet og går hånd i hånd med forskning på teknologi og naturvitenskap, sier Torsethaugen.

Bærekraftig næringsutvikling
Bak prosjektet ligger et ønske hos myndighetene om bærekraftig næringsutvikling i kystområdene og et ønske om å redusere interessekonflikter i disse områdene.

– Ambisjonen for prosjektet er at vi skal gjøre det lettere å finne plass til alle som har interesser knyttet til kystfarvann, sier Knut Torsethaugen.

11 forskningsinstitusjoner med på laget
iKyst finansieres av Norges forskningsråd og FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Prosjekt gjennomføres som et forskningssamarbeid mellom 11 forskningsinstitusjoner og fem samarbeidspartnere.

Dette er forskningspartnerne
Forskningspartnere er Norges fiskerihøgskole (prosjektledelse),  Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Havforskningsinstituttet, NOFIMA Marin AS, Norges geologiske undersøkelse, Norsk institutt for by og regionforskning, Norsk institutt for naturforskning, Norsk senter for bygdeforskning, Northern Research Institute (Norut Tromsø),
NTNU Samfunnsforskning, Studio Apertura og SINTEF Fiskeri og havbruk.


... og disse er med som samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere er samarbeidsprosjektet ”Kysten er klar” som omfatter kystkommuner i Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fiskeridirektoratet region Trøndelag, Fiskarlaget Midt-Norge og Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening, Midtnorge.

Av Svein Tønseth