Til hovedinnhold
Norsk English

Barselpasientene fornøyde trass i innsparingstiltak

Omorganiseringen som innebar at den ene av to fødeavdelinger ved St. Olavs Hospital ble stengt på nattetid og i helgene, har ikke skapt misnøye blant barselpasientene. Jordmødrene, derimot, er betenkte.

Det viser en undersøkelse SINTEF har gjort i kjølvannet av endringene.

Krav til innsparinger var årsaken til at St. Olavs Hospital i Trondheim våren 2008 innførte natte- og helgestenging ved den ene av sykehusets to fødeavdelinger. Tiltaket ble delvis reversert i vår, så nå er det bare i helgene at den ene avdelingen stenger.

På oppdrag for Norsk Sykepleierforbund har SINTEF etter omorganiseringen gjennomført en omfattende kartlegging av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen ved sykehuset. Formålet var blant annet å undersøke hvordan omorganiseringen virket inn på tilbudet som gis til de fødende.

Intervjuer og spørreundersøkelse
Analysene bygger både på intervjuer, og en spørreundersøkelse.

Resultatene viser at barselkvinnene gjennomgående er tilfredse, både når det gjelder svangerskapsoppfølging, mottakelse på sykehuset, fødsel, og oppfølging etter fødsel.

Jordmødrene bekymret
Jordmødrene, derimot, er ikke like positive. Undersøkelsen er gjort i det tidsrommet da den berørte avdelingen var stengt både på nattetid og i helgene. Slik jordmødrene ser det, førte omorganiseringen til at kvinnene ikke fikk den ro, kontinuitet, omsorg og oppfølging som jordmødrene ønsker at de skal ha under fødsels- og barselperioden på sykehuset.

Jordmødrene beskriver frustrasjon over uverdige forhold, mer flytting og manglende kontinuitet, selv om de strekker seg langt for å gi et tilbud som er faglig forsvarlig. De opplevde også, i likhet med barnepleierne, å ha fått en mer frustrerende arbeidssituasjon og større arbeidsbelastning etter omorganiseringen.

Legene fornøyde
Legene på sin side er i hovedsak fornøyde. De opplever å ha fått bedre oversikt og en tryggere arbeidssituasjon i forhold til sitt medisinske ansvar for fødslene. De understreker også at avdelingen på tross av nedkjæringene gir et fullt ut medisinsk-faglig forsvarlig tilbud til de fødende.