Til hovedinnhold
Norsk English

Sykehusene er blitt mindre kostnadseffektive

Aktiviteten ved de somatiske sykehusene økte bare svakt fra 2006 til 2007, i tråd med politikernes føringer. Samtidig gikk kostnadseffektiviteten ned med to prosent.

Dette går fram av analyser SINTEF Helse har gjort av ressursbruk og aktivitet i de somatiske sykehusene (den samlede sykehussektoren minus det psykiske helsevernet). 
 
Utflating i veksten
Rapporten viser at de siste års stabile vekst i antall dagbehandlinger og døgnopphold viser tegn til utflating, med en vekst på nasjonalt nivå på beskjedne 0,7 prosent fra 2006 til 2007.

Omleggingen til mer dagbehandling og nedgangen i antall senger og i liggetid fortsatte også i 2007.

Kostnadseffektiviteten sank
Samtidig viser rapporten at kostnadseffektiviteten ved de somatiske sykehusene gikk ned med to prosent på nasjonalt nivå fra 2006 til 2007.

Analysene er gjort for Helsedirektoratet som ledd i det årlige Samdataprosjektet – en undersøkelse av ressursbruk og aktivitet i spesialisthelsetjenesten.

Mange korridorpasienter – og strykninger
Rapporten viser at det fortsatt var mange korridorpasienter ved helseforetakene i 2007 – og mange strykninger, det vil si avlyste kirurgiske inngrep.

Kun ett helseforetak og tre privat/ideelle institusjoner med driftsavtale innfridde kravet om å ha mindre enn fem prosent strykninger – det vil si avlyste kirurgiske inngrep.

Sein tilbakemelding til primærhelsetjenesten
Helsevesenet har også innført et mål om at sykehusene innen sju dager etter utskrivingen skal ha sendt fra seg epikrisen. Epikrise er en melding til primærhelsetjenesten som skal følge opp pasienten, om den behandlingen pasienten har fått på sykehuset.

Kun ett helseforetak nådde dette ”sjudagersmålet” i 2007.

Av Svein Tønseth

Les mer: Ventetidene lavere enn i 2002, men stiger igjen for dagbehandling