Til hovedinnhold
Norsk English

Strategiavtaler mellom marine aktører

13. august signerte Havforskningsinstituttet, NTNU og SINTEF Fiskeri og havbruk avtaler om strategisk samarbeid. De skal bidra til at Norge opprettholder en ledende internasjonal posisjon på fiskerisektoren.
Avtalesigneringen fant sted på forskningsfartøyet G.O. Sars som lå til kai ved Ila Pir, og foruten fiskeriminister Helga Pedersen og hennes delegasjon, var en rekke personer fra presse til stede.

Adm.dir. Karl Almås fra SINTEF Fiskeri og havbruk (t.h.), adm. dir. Tore Nepstad fra Havforskningsinstituttet og rektor Torbjørn Digernes fra NTNU, undertegnet papirene om et samarbeid de alle ga uttrykk for ville gi god nytte framover.


Klarere roller
Samarbeidet skal bygge på åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjonsutvikling mellom partene, og innbefatte gjensidig bruk av bistillinger og utnyttelse av infrastruktur og eksperimentelle anlegg. Avtalen slår også fast at man skal drøfte planlagt kompetanseoppbygging med henblikk på å styrke en samlet kompetanseprofil, og at det blir samarbeidet rundt eksternt finansierte prosjekter.

- Dette vil gi en klarere rollefordeling mellom oss, samtidig som vi er på samme ”landslag” utad, sier Karl Almås. - Målet er å bedre kvaliteten på forskningsarbeidet som skjer innefor samarbeidsområdene. Det vil igjen gi både faglige og økonomiske muligheter – i tillegg til en mer rasjonell utnyttelse av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt.

Avtalesigneringen fant sted på forskningsfartøyet G.O. Sars. Foto: Åse Dragland


Bare det beste er godt nok
Partene understreker at de er avhengige av tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft og spissfaglig kompetanse innenfor teknologi, biologi og samfunnsfag. Dette trenges for å kunne opprettholde og utvikle forvaltningen av de totale ressursene våre, og å bidra til at næringsutviklingen blir bærekraftig.

Mens SINTEF Fiskeri og havbruk er et privat næringsrettet forskningsinstitutt, er Havforskningsinstituttet et rådgivende forskningsinstitutt for forvaltningen, underlagt Fiskeridepartementet.