Til hovedinnhold
Norsk English

Spørreundersøkelse skal kartlegge unge kvinners prevensjonsvaner

Alle kvinner mellom 20 og 24 år i Tromsø og Hamar får nå et spørreskjema om prevensjonsvaner. Jo flere som svarer, jo lettere blir det å finne tiltak for å forebygge uønskede svangerskap og abort, ifølge helseforskerne som gjennomfører undersøkelsen.

– Myndighetene har her en unik sjanse til å få vite hvilke ordninger unge kvinner ønsker seg når det gjelder prevensjon og veiledning om prevensjonsmetoder, sier prosjektleder og forsker Lilian Leistad ved SINTEF Helse.

For at undersøkelsen skal gi et riktigst mulig bilde av kvinnenes syn, er det viktig at alle mottakere av skjemaet svarer, understreker prosjektlederen.

Ledd i forsøk med gratis prevensjon
Helsedirektoratet er oppdragsgiver for prosjektet som SINTEF Helse utfører.

Undersøkelsen gjennomføres som ledd i myndighetenes forsøk med gratis utdeling av hormonell prevensjon til kvinner i alderen 20-24 år i Tromsø og Hamar.

Kvinnene får prevensjonsmidlene ved innlevering av gyldig resept til deltakende apotek i de to kommunene. Hormonelle prevensjonsmidler kan omfatte p-piller, p-sprøyte, p-plaster, p-ring, p-stav og spiral.

Hvilken betydning vil gratis prevensjon ha for aborttallet?
Forsøket med gratis utdeling har sin bakgrunn i at kvinner i alderen 20 til 24 år har den høyeste forekomsten av abort. Kvinner i alderen 16-19 år har allerede tilgang til subsidiert hormonell prevensjon.

Spørreundersøkelsen vil gi svar på hvilken betydning tilgang til gratis prevensjon har for unge kvinners prevensjonsbruk.

Registerdata om fødsler og aborter
Helseforskerne vil også bruke anonyme data fra nasjonale helseregistre til å kartlegge utviklingen i antallet fødsler og aborter i de to forsøkskommunene. Men spørreskjemaene blir like fullt viktigst.

– Svarene blir hovedkilden til viten om prevensjonsbruk blant unge kvinner, sier prosjektleder Lilian Leistad.

Viktig tilleggsinformasjon
Spørreskjemaene vil også gi myndighetene viktig tilleggsinformasjon, understreker prosjektlederen.

– Svarene vil vise om kvinnene synes det er enkelt nok å få tilgang til prevensjonsmidler, om de synes de får god nok veiledning på dette feltet og om de er tilfredse med de ulike prevensjonsmetodene, sier Leistad. 

Svarene avidentifiseres
Prosjektlederen understreker at alle svar selvsagt blir avidentifisert, slik at navn og andre  kjennetegn fjernes.

– Og vi ønsker at alle kvinner i aldersgruppa svarer, enten de bruker prevensjon eller ikke, sier Leistad.

Spørreundersøkelsen vil bli fulgt opp med en ny om ett år hvor kvinner blir spurt om erfaringene med tilgang til gratis prevensjon.

Av Svein Tønseth