Til hovedinnhold
Norsk English

Slik er milliardgevinsten høstet

Noe av gevinsten er sparte kostnader. Resten er økt verdiskaping. Her er lista over egenskapene som har gjort analyseverktøyet ”GassOpt” fra SINTEF til et svært verdifullt verktøy for Norges største selskap, StatoilHydro.

Prosjektleder Bjørgulf Haukelidsæter i StatoilHydro har utarbeidet lista. Han anslår selskapets samlede gevinst av verktøyet til flere milliarder kroner for perioden 1994 – 2008.

Oversikten nedenfor viser hva hver enkelt av regneverktøyets egenskaper har bidratt med ifølge Haukelidsæter.

* Forebygger tap ved midlertidig nedstengning av felter: Verktøyet viser hvordan bortfall av gass fra ett felt kan erstattes av gass fra andre felt. Gjør det mulig å unngå tap i form av kompensasjon til kunder som ellers ville blitt skadelidende – alternativt unngå tap i form av gasskjøp i markedet til disse kundene.

* Hindrer at utbyggingsprosjekter slår hverandre i hjel: To enkeltprosjekter kan se glimrende ut hver for seg. Like fullt kan de ha egenskaper som gjør at prosjektene ødelegger for hverandre. Verktøyet gjør det mulig å avsløre dette på forhånd. Dette har i ett tilfelle gjort det mulig å avverge investering i en kostbar kompressor.

* Unngår feilbooking av transportkapasitet: Verktøyet gjør det enklere å ”treffe blink” i spørsmålet om når en gassprodusent skal bestille kapasitet i ledningsnettet.  Betyr i klartekst at det blir færre tilfeller der gasseieren må betale for kapasitet som ikke blir brukt.

* Sikrer at infrastruktur ikke forårsaker produksjonsproblemer: Verktøyet gjør det lettere å anlegge en infrastruktur som hindrer at oljereserver blir ”innestengt” i felt som inneholder både olje og gass. Dersom gassen fra et felt ikke kan leveres eller reinjiseres, kan heller ikke oljen i feltet tas ut.

* Sikrer riktige beslutninger ved feltutvikling: Verktøyet brukes til å beregne hvordan nye felt kan knyttes til rørledningsnettverket med så lave investeringer som mulig i ny infrastruktur.

* Bedre styring av kvalitet på levert gass: Naturgass i ulike felt har ulik kvalitet, det vil si ulikt energiinnhold og innhold av naturens eget CO2. Ved salg av gass avtales at levert gass skal ha en kvalitet som ligger mellom en øvre og nedre verdi. Verktøyet viser hvordan rørledningsnettverket kan utnyttes slik at gass fra felt med ”for høy” gasskvalitet kan blandes med gass fra felt som har ”for lav” gasskvalitet. Er blitt aktuelt de siste årene og blir viktig framover. Øker verdiskapningen ved å forhindre at olje og gass blir ”innestengt” i felter. Sparer kostnader ved å avverge at straffegebyr må utbetales til kunder.