Til hovedinnhold
Norsk English

Skal hente strøm fra skogen

Flere fjernvarmeanlegg er ikke nok til å nå regjeringens mål om å øke med 14 TWh fra Bioenergi innen 2020. El-kraftproduksjon fra skog må til, mener SINTEF-forskere.

SINTEF er nå i gang med et prosjekt som skal kartlegge hvordan Norge kan nyttiggjøre seg skog som el-kilde. Med seg har de fått fire norske energiselskap. Målet er å kartlegge den ideelle teknologiske løsningen for småskala kraftproduksjon fra skog i Norge. I første omgang ser forskerne for seg anlegg som skal har en kapasitet opp til 10 MW.

For fjernt for fjernvarme
På grunn av den spredte bebyggelsen er ikke Norge et land hvor fjernvarme kan utnyttes maksimalt. For å nå målet til regjeringen om 14 nye TWh innen 2020 ønsker forskerne å satse på biokraft. Distribusjon av kraft er enklere enn distribusjon av fjernvarme i et land hvor vi har mye spredt bebyggelse

- Med denne typen kraftproduksjon kan vi benytte det eksisterende strømnettet i stedet for å bygge et nytt distribusjonssystem, slik man må med fjernvarmeanlegg. Dette gir økt effektivitet og bedre utnyttelse av ressursen. Vi mener at dette vil bli et viktig bidrag for å nå våre nasjonale mål innenfor bioenergi, sier prosjektleder Lars Sørum i SINTEF.

Mer kraft fra biomasse
I prosjektet, som har fått navnet KRAV, skal forskerne utvikle nye konsepter som er tilpasset norske forhold.  Prosjektets hovedmål blir å få mest mulig kraft ut av biomassen På denne måten vil det hjelpe de norske energiselskapene og regjeringen til å nå målet om økt bruk av fornybar energi. 

Reduserer CO2 fra atmosfæren
En annen fordel med kraft fra bioenergi er at dette er den eneste kraftløsningen som kan fjerne CO2 fra atmosfæren. Årsaken er at den i utgangspunktet er CO2 nøytral så lenge man planter like mye som man tar ut. Dersom man i tillegg kobler kraftverket til et CO2 rensingsanlegg, blir prosessen CO2-negativ: man fanger CO2 uten å produsere CO2.

–På den måten er det faktisk mulig å fange CO2 uten å produsere klimagassen selv. Dette er helt unikt. Og det er realistisk: Teknologi som i dag utvikles for bruk innen CO2-rensing fra gasskraft kan med enkel ombygging også benyttes til anlegg kraftanlegg med biomasse som energiråstoff, sier Sørum. I første omgang vil dette være mest aktuelt for store sentralt plasserte anlegg, men på lang sikt vil mer kostnadseffektive løsninger kanskje også gjøre det mulig for mindre og mer distribuerte løsninger også.

Finland i tet
Kraft fra biomasse har tradisjonelt ikke vært bygget i Norge, så langt har vi bare to anlegg, henholdsvis Solør og Norske Skog, Skogn, som produserer kraft.  Skogsnasjonen Finland har derimot satset i en litt annen skala. Her står verdens største biokraftanlegg og gir finnene hele 3,5 Twh med elektrisitet i året, noe som tilsvarer 5 Alta-kraftverk. Men forskerne tror altså at vi her hjemme har mer å hente fra flere små anlegg.

– Det vi nå skal begynne med i prosjektet er å se på løsninger som vil gjøre teknologien mer energieffektiv, kostnadseffektiv og miljøvennlig. En viktig del av prosjektet vil bli håndtering av biomasse med lav kvalitet, slik at man kan senke kostnadene og finne løsninger som øker den elektriske virkningsgraden.

Forsøk i avanserte forsøksrigger samt systemstudier blir en del av jobben. I tillegg til SINTEF deltar Eidsiva energi, Trondheim energi, Agder energi og Solør Bioenergi i prosjektet.

Tekst: Christina B. Winge

Kontakt: Seniorforsker Lars Sørum
Telefon:  73592965
Mobil:  92804925
E-post: