Til hovedinnhold
Norsk English

Ressursveksten har ikke redusert omfanget av tvangsinnleggelser

Til tross for en kraftig ressursvekst til det psykiske helsevernet i virkeperioden til Opp¬trappingsplanen, har ikke omfanget av tvangsinnleggelser blitt redusert.

Dette viser analyser SINTEF Helse har gjort for Sosial- og helsedirektoratet i det årlige Samdata-prosjektet – en undersøkelse av ressursbruk og aktivitet i spesialisthelsetjenesten.

Trolig kortere oppholdstider
Etter endringen av lov om psykisk helsevern i 2001, har antallet tvangsinnleggelser per 10 000 voksne innbyggere vært relativt stabilt, ifølge rapporten.

Antall pasienter som til enhver tid er underlagt tvungent psykisk helsevern, har gått ned i samme periode, ifølge funn gjort av forskerne Per Bernard Pedersen og Anne Mette Bjerkan i 2008. Dette tyder på at oppholdstidene for pasienter som blir tvangsinnlagt har gått ned.

Kapasitetsøkning ikke nok
Tall fra andre land indikerer at Norge ligger i høyt i bruk av tvangsinnleggelser. Kapasitetsøkning ser ikke ut til å være nok i seg selv for å redusere dette, trass i antakelser om at økt ressursbruk ville bidra til lavere terskel for behandling for alvorlig syke og dermed redusere behovet for tvangsbruk.

Det kan derfor se ut til at det er behov for mer spesifikke satsinger hvis man ønsker å redusere bruken av tvang ved innleggelse.