Til hovedinnhold
Norsk English

Pressemelding fra Kystverket: Moderate naturkonsekvenser etter ”Server”

For å kartlegge og dokumentere miljøskadene av forurensningen etter havriet med lasetskipet M/S "Server" i januar 2007, er det gjennomført beregninger og undersøkelser av forurensningens utbredelse og effektene i miljøet.

Undersøkelsene omfattet oljeidentifikasjon, modellering av utbredelse, strandsone- og vannsøyleundersøkelser, samt registrering av skadeomfang på sjøfuglbestander og oter.

SINTEF har, på oppdrag fra Kystverket, utført analyser og modellberegninger, samt koordinert miljøundersøkelsene utført av Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for naturforskning, UNIFOB AS og International Research Institute of Stavanger.
Tapsomfanget av sjøfugl er svært usikkert, men beregnes å være i området 3200-8000 fugl.

Denne hendelsen alene vil neppe gi store utslag på sikt for noen av de rammede sjøfuglbestandene. Hendelsen kommer imidlertid som et tillegg til en rekke andre faktorer som påvirker sjøfuglene langs Vestlandskysten. Langt på vei de samme sjøfuglbestandene ble dessuten rammet av forurensningen fra Rocknes i 2004.

Oterundersøkelsen har fanget opp et titalls observasjoner av oljetilsølte otrer i Sogn og Fjordane, men indikerer ingen betydelig konsekvenser.

Strandsoneundersøkelsen viste en reduksjon i utbredelsen av sauetang og enkelte dyrearter i strandsonen. Vannsøyleovervåkningen viste at det en uke etter havariet ble funnet forhøyede nivåer av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i overflatevannet i området like rundt Hellesøy. De målte konsentrasjoner er imidlertid betydelig lavere enn hva som er normalt i havner og tilsier at nivåene ikke vil medføre skadelige effekter på livet i vannsøylen..
Fiskeri- og havbruksnæringa ble i liten grad berørt av hendelsen.
Kystverket vil vurdere behovet for eventuell videreføring av undersøkelsene.

www.kystverket.no

Kontakter i SINTEF:
Merete Ø. Moldestad
Mobil:  98243460 
Epost: 

Alf G. Melbye
Mobil:  98243458 
Epost: