Til hovedinnhold
Norsk English

Norsk storsatsing på CO2-fangst

Et norsk forsknings- og utviklingsprogram til over 300 millioner kroner skal gi verden mer kostnadseffektiv teknologi for CO2-fangst. Prosjektet er blant tidenes største i sitt slag.

Her er det planlagte CO2-laboratoriet lagt inn i terrenget på Tiller - det hvite bygget til venstre på bildet. Laboratoriet blir nabo til SINTEFs flerfaselaboratorium og brannlaboratorium. Ill.: Arkitektkontoret Øystein Thommesen AS.

Torsdag 14. august undertegnet SINTEF, NTNU og industriselskapet Aker Clean Carbon en avtale om et åtteårig forsknings- og utviklingsprogram – SOLVit. Programmet har en samlet ramme på 317 millioner kroner.

Gassnova SF – statens foretak for CO2-håndtering – har gitt tilsagn om 34 millioner kroner i støtte til prosjektets første fase, som pågår til utgangen av 2010.  

Avgasser fra industri og kraftverk
Samarbeidet omfatter kjemiske renseprosesser som kan fange klimagassen CO2 fra prosessindustri og fra eksosen til kull- og gasskraftverk. Dette er sektorer der de 4000 største anleggene alene antas å stå for 40 prosent av globale menneskeskapte CO2-utslipp til atmosfæren. Målet for SOLVit er å frembringe bedre og mer kostnadseffektive prosesser og kjemikalier for CO2-rensing av avgassene fra slike anlegg.

Sentrale, internasjonale energiselskap er invitert med i samarbeidet. Det vil gi en nyttig fokus fra brukersiden av slike anlegg.

Kobling til demonstrasjonsanlegg
– SOLVit gjør SINTEF og NTNU i stand til å befeste sin posisjon som Europas ledende forskningsmiljø på CO2-håndtering. I programmet inngår bygging av et  stort og avansert laboratorieanlegg som vil styrke oss på den internasjonale arenaen og gi oss en enda bedre posisjon i konkurransen om nye forskningsmidler fra blant andre EU, sier konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF.

– Alt i første fase av programmet skal resultatene fra utviklingsarbeidet i det nye laboratoriet i Trondheim testes i demonstrasjonsanlegg og forhåpentligvis også i full skala. Dette gjør SOLVit ekstra spennende, sier Steinsmo.

Industrielt kappløp
Aker Clean Carbon er tungt inne i konkurransen om flere CO2-fangstprosjekter i Norge og Storbritannia. Selskapets adm. direktør Jan Roger Bjerkestrand opplyser at det omfattende forskningssamarbeidet i SOLVit om utvikling av bedre og mer energieffektive kjemikalier til renseprosessen, vil bli sterkt understøttende for disse aktivitetene.

Aker Clean Carbon og SINTEF har sammen utviklet og testet flere egne kjemikalieblandinger bestående av aminer, et kjemikalie som renser ut CO2. En av blandingene er allerede klar for bruk. Fase 1 av SOLVit dreier seg om å teste de andre aminblandingene Aker Clean Carbon og SINTEF har under utvikling. 

Kraftige kostnadskutt neste
– Vi har et klart mål om å bringe rensekostnaden betydelig ned. I fase to og tre av SOLVit skal man søke å frembringe nye kjemikalier og nye elementer i renseprosessen for å oppnå slike kostnadskutt. Målet er å ende opp med anlegg for CO2-fangst som klarer seg med halvparten av energiforbruket til dagens prosesser, avslutter Bjerkestrand.

Nytt laboratorium i Trondheim
Som ledd i programmet bygges et stort laboratorium på Tiller i Trondheim til 42 millioner kroner. SINTEF skyter inn en egenandel på 25 millioner kroner i det nye laboratoriet, som blir nabo til SINTEFs flerfaselaboratorium.

Laboratoriet blir et unikt testanlegg i pilotskala, med et 30 meter høyt tårn og en 25 meter høy rensekolonne – en høyde tilsvarende det som kreves i industrielle renseanlegg. Laboratoriet vil bli tilgjengelig for alle SINTEFs kunder og samarbeidspartnere fra inn- og utland.  

Komplett laboratoriekjede
I SOLVit skal kjemikalier og renseprosesser også undersøkes i et mobilt fangstanlegg som Aker Clean Carbon har utviklet, og som nå er under bygging ved Aker Verdal. Anlegget er stort nok til å rense delstrømmer fra kraftverk og industrianlegg i perioder over mange måneder.

Fra før har SINTEF og NTNU laboratorier for småskala forsøk viet CO2-fangst.

Dette betyr at Norge nå blir ett av få land med en komplett laboratoriekjede på dette feltet, fra forsøk på laboratoriebenken til forsøk i pilotskala og halvindustriell skala.

Doktorkandidater og masterstudenter
Forskning og utdanning går hånd i hånd i SOLVit. Med utgangspunkt i programmet skal NTNU utdanne seks doktorkandidater og ti masterstudenter innenfor CO2-fangst.

– SOLVit gir et svært viktig bidrag til utdanning av høyt kvalifiserte fagfolk som det er stort behov for. Samtidig er koplingen mellom utdanning og den industrielle utviklingen i prosjektet meget spennende og utfordrende, sier rektor Torbjørn Digernes ved NTNU.

Spleiselag
SOLVit-prosjektet har et budsjett på 317 millioner kroner og ledes av Aker Clean Carbon. Finansieringen er en felles satsing mellom Aker som hovedaktør, andre industrielle partnere, Gassnova SF som deltar gjennom det offentlig finansierte CLIMIT-programmet, samt SINTEF og NTNU.

Av Svein Tønseth