Til hovedinnhold
Norsk English

Kraftig vekst i psykiatrisk døgnbehandling utenfor sykehusene

Døgnavdelingene utenfor de psykiatriske sykehusene behandler langt flere i dag enn for ni år siden. Dette til tross for at de har fått tilført mindre ressurser enn det den nasjonale opptrappingsplanen forutsatte.

Det går fram av analyser SINTEF Helse har gjort for Helsedirektoratet i det årlige Samdata-prosjektet – en undersøkelse av ressursbruk og aktivitet i spesialisthelsetjenesten.

Rapporten viser at det var 8 083 utskrivninger fra døgnavdelingene utenfor de psykiatriske sykehusene i 1998 mot 19 026 i 2007, og at varigheten av oppholdene her har gått kraftig ned.

Samtidig er det et faktum at denne delen av det psykiske helsevernet har fått tilført mindre ressurser enn det Opptrappingsplanen for psykisk helse forutsatte.

Fra sykehjem til Distriktspsykiatriske Sentre (DPS)
I dag foregår døgnbehandling utenfor sykehusene i all hovedsak ved Distriktspsykiatriske Sentre (DPS).

Utbyggingen av sentrene har langt på vei blitt finansiert ved at de tradisjonelle psykiatriske sykehjemmene er blitt avviklet. Nedbyggingen av sykehjemmene har gått raskere enn forutsatt, og dette har frigjort midler for utbygging av DPS-ene.

Desentralisering, trass i begrenset personelløkning
Den økte behandlingsaktiviteten utenfor sykehusene innebærer at døgntilbudet er blitt desentralisert, trass i en begrenset økning i personellinnsatsen.

Desentralisering er et viktig mål for den tiårige Opptrappingsplanen (1998-2008).

Gjennom det siste tiåret har det også vært en kraftig økning og desentralisering av den polikliniske virksomheten i det psykiske helsevernet.

Av Svein Tønseth

Les mer: Tilbudet om psykisk hjelp til barn og unge bak skjema, trass i sterk vekst

Les mer: Ressursveksten har ikke redusert omfanget av tvangsinnleggelser