Til hovedinnhold
Norsk English

Høyesterett avviste å behandle anke om skatt på forskningsinstitutter - SINTEF mener skatteloven må endres

Høyesterett vil ikke behandle SINTEFs anke av en skattedom fra Frostating langmannsrett. Dommen som pålegger skatteplikt for forskningsinstituttet blir dermed stående. – Det er bred politisk enighet om at forskning ikke skal skattlegges. Stortinget må derfor gjøre en lovendring, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo.

Frostating lagmannsrett avsa 10. oktober 2007 en dom som konkluderte med at forskningsstiftelsen SINTEF og fire datterselskaper har skatteplikt. SINTEF mener dommen har stor prinsipiell betydning, og anket saken inn for Høyesterett.

Nå har Høyesteretts kjæremålsutvalg besluttet at saken ikke skal behandles av Høyesterett. Det innebærer at dommen fra lagmannretten er rettskraftig. SINTEF tar Høyesteretts Kjæremålsutvalgs beslutning til etterretning, og vil trappe opp arbeidet for en nødvendig endring av skatteloven.

Ikke samsvar mellom lov og bredt politisk syn
Dommen bekrefter at det har vært en 50 års ligningspraksis om at forskningsinstituttene i Norge har vært fritatt for skatt, og at SINTEF rent faktisk har fungert som skattefri virksomhet. Dommen sier videre at den langvarige praksis ikke er til hinder for skatteplikt. 

- Vi har hele tiden opplevd en bred politisk støtte for at forskningsinstituttene ikke skal skattlegges. Dette viser at det ikke er samsvar mellom loven og det som er en entydig politisk oppfatning, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo.

Forventer at loven endres
Unni Steinsmo sier at SINTEF og resten av forsknings-Norge forventer at Regjeringen så snart som mulig fremmer forslag om en lovendring for Stortinget, som bringer skatteloven i samsvar med den politiske oppfatningen. 

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2008 vedtok Stortinget en endring av skatteloven som presiserte at forskningsstiftelser ikke skal betale formuesskatt, men det ble ikke gjort tilsvarende presisering i forhold til inntektsskatt. – Endringen var positiv, men den dommen som nå er stadfestet viser at Stortinget også må presisere at forskningsaktivitet heller ikke skal inntektsbeskattes, sier Unni Steinsmo.

For SINTEF innebærer dommen en skattekostnad på omkring 30 millioner kroner for perioden 2001-2007. Dette er i all hovedsak formuesskatt. SINTEF vil søke å få ettergitt dette beløpet ettersom Stortinget allerede har vedtatt å fjerne formuesskatten fra 2008. SINTEF ønsker at disse midlene skal investeres i laboratorier og ny forskning.

Kontaktpersoner:
Visekonsernsjef Reidar Bye, telefon 97 07 43 06
Kommunikasjonsdirektør Petter Haugan, telefon 90 13 32 85