Til hovedinnhold
Norsk English

Gode resultater for SINTEF i 2007

SINTEF oppnådde gode resultater i 2007, både faglig og økonomisk. Årsresultatet ble 254 millioner kroner, som er det beste økonomiske resultatet noen sinne for forskningskonsernet. Ingen eiere kan ta utbytte av overskudd fra SINTEF, og resultatet gir derfor muligheter til å gjennomføre nye investeringer i laboratorier og faglige satsinger.

- 2007 ble et godt år for SINTEF. Vår forskning utvikler løsninger for kunder og samfunnet, og vi har positive økonomiske resultater i alle deler av vår virksomhet. Det gjør det mulig for oss å satse og videreutvikle vår virksomhet, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo. 

Helse, miljø og sikkerhet

Sykefraværet var i 2007 3,6 prosent mot 3,5 prosent i 2006. Det var sju fraværsskader, som gir en H1-verdi (antall fraværsskader per million arbeidede timer) på 2,1 mot 2,4 i 2006. SINTEF har ikke hatt uhell som har ført til skader på ytre miljø i 2007.

Økonomiske resultater

Brutto driftsinntekter ble 2,27 milliarder kroner, mot 1,96 milliarder året før. Driftsresultatet ble 133 millioner kroner, sammenlignet med 35 millioner kroner i 2006. Salg av eierandeler i knoppskytingsbedriftene Nacre AS og Reslab AS bidro til et netto finansresultat på 90 millioner kroner. 

14 prosent av SINTEFs brutto driftsinntekter i 2007 kom fra internasjonale oppdrag. 45 prosent kom direkte fra oppdrag fra norsk næringsliv og 12 prosent fra oppdrag for offentlig forvaltning. I alt 20 prosent kom fra Norges forskningsråd, i form av grunnbevilgninger, strategiske program og prosjektbevilgninger. Mange oppdrag fra næringsliv og offentlig forvaltning er også delfinansiert av Forskningsrådet. I alt arbeidet SINTEF med vel 6 000 prosjekter for mer enn 2 000 kunder.

Finansielle hovedtall for SINTEF (konserntall)

       

Investeringer

Overskudd fra SINTEFs virksomhet investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr, laboratorier og til utvikling av ny kunnskap.

I 2007 investerte SINTEF 90 millioner kroner i laboratorier, bygninger og vitenskapelig utstyr. De siste fem årene har SINTEF i gjennomsnitt investert 49 millioner kroner årlig.

I 2007 er det bygd et nytt laboratorium for undervanns kraftforsyning ved SINTEF Energiforskning. I 2008 er en omfattende utbygging av flerfaselaboratoriet på Tiller i Trondheim påbegynt. Flere fagmiljøer i SINTEF tar del i denne utbyggingen, som har stor betydning for petroleumsnæringen.

–Det er et betydelig etterslep i forhold til behovet for nye laboratorier og annet vitenskapelig utstyr i Norge. I SINTEF skal vi ta vår del av investeringene, men det er helt avgjørende at myndighetene bevilger penger til investeringer i nasjonale forskningslaboratorier. Dette er nødvendig for å videreutvikle Norge som kunnskapsnasjon, sier Unni Steinsmo.

Nye konsernsatsinger
I tillegg til investeringer i vitenskapelig utstyr vil SINTEF også investere i nye faglige konsernsatsinger. Dette er treårige satsinger hvor SINTEF investerer egne midler for å utvikle internasjonal spisskompetanse innen prioriterte områder.

I løpet av 2008 vil SINTEF prioritere hvilke konsernsatsinger som skal starte fra 2009. De siste tre årene har slike satsinger styrket SINTEFs internasjonale posisjon innen områder som CO2-håndtering, rørledningsteknologi og smarte materialer.

Internasjonalisering
I 2007 kom mer enn 300 millioner kroner av SINTEFs inntekter fra internasjonale prosjekter. SINTEF er tungt inne i EUs forskningsprogrammer, og EU-prosjekter utgjorde en omsetning på 125 mill kroner i 2007. Dette er en økning på 25 prosent i forhold til 2006. EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling startet i 2007, og SINTEF har ambisjon om en betydelig deltakelse i dette programmet.

Rekruttering 
SINTEF lykkes godt med å rekruttere medarbeidere med høy kompetanse i et stramt, globalt arbeidsmarked. 12 prosent av konsernets ansatte kommer fra i alt 55 land utenom Norge. Dette bidrar til mangfold og en bredere kompetanse i SINTEF.

Ved utgangen av 2007 hadde SINTEF-konsernet 2.040 ansatte, en økning på 140 i løpet av året. 42 prosent av i alt 1.390 forskere har doktorgrad.

Nyskaping
SINTEF ser det som en viktig del av sin samfunnsrolle at det skapes nye bedrifter basert på konsernets forskningsvirksomhet.  I 2007 ble det gjennomført seks kommersialiseringer av SINTEF-teknologier gjennom lisensavtaler og bedriftsetableringer.

I juni 2007 ble selskapet Nacre AS, hvor SINTEF hadde en eierandel på seks prosent, solgt til Bacou-Dalloz, et verdensledende selskap innen personlig verneutstyr. Kjøpesummen var 750 millioner kroner, pluss inntil 90 millioner kroner ved gode resultater i 2007 og 2008. Dette er den største salgssummen for et knoppskytingsselskap fra SINTEF noen gang. SINTEFs andel av overskuddet er fordelt på oppfinnere og fagmiljøer etter konsernets regler for gevinstdeling.

Skatt på forskning
I oktober 2007 avsa Frostating lagmannsrett en dom som konkluderte med at Stiftelsen SINTEF og de fire forskningsaksjeselskapene har skatteplikt. I februar 2008 avslo Høyesteretts kjæremålsutvalgt å behandle SINTEFs anke, og dommen blir derfor stående.  For SINTEF innebærer dommen en skattekostnad på omkring 30 millioner kroner for årene 2001-2007. SINTEF vil fortsatt legge til grunn at virksomheten skal være allmennyttig og vil arbeide politisk for en lovendring som presiserer at forskningsvirksomhet ikke skal beskattes.


Utsiktene framover
Teknologi bidrar til løsninger knyttet til sentrale samfunnsutfordringer, som å skaffe verden rent vann, sunn mat, ren energi, og å gjennomføre forsvarlig utnytting av ressurser i sårbar natur.

Energi og miljø er viktige globale tema. Med basis i et bredt klimaforlik i Stortinget, vil økte forskningsressurser bli kanalisert til områdene klimateknologi, fornybar energi, energieffektivisering og CO2-håndtering de kommende årene. SINTEF har bygget opp et betydelig forskningsmiljø innen energieffektivisering, CO2-håndtering og fornybar energi, og vil prioritere videre forskningsinnsats på disse områdene høyt.

 

Trondheim, 17. april 2008

Kontaktpersoner:
Visekonsernsjef Reidar Bye, tlf: 970 74 306
Kommunikasjonsdirektør Petter Haugan, tlf: 901 33 285Fakta om SINTEF:

SINTEF er Europas fjerde største og Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Våre 2000 ansatte produserer ny kunnskap og nye løsninger til kunder i inn- og utland, basert på forskning og utvikling innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsfag.

SINTEFs visjon er ”Teknologi for et bedre samfunn”. Vi skal bidra til økt verdiskaping, økt livskvalitet og en bærekraftig utvikling.

Omsetningen i 2007 var ca 2,3 milliarder kroner, hvorav internasjonal aktivitet utgjorde 14 prosent.

SINTEF består av følgende konsernområder: SINTEF Helse, SINTEF Teknologi og samfunn, SINTEF IKT, SINTEF Materialer og kjemi, SINTEF Marin, SINTEF Olje og energi og SINTEF Byggforsk. I tillegg kommer SINTEF Holding. Juridisk er konsernområdene organisert i en forskningsstiftelse og fire hel- eller deleide forskningsaksjeselskaper. Det er ingen kommersielle eiere som kan hente utbytte av forskningsvirksomheten.