Til hovedinnhold
Norsk English

Forskere ønsker seg norske feltlaboratorier for CO2-lagring

Norske forskningsmiljøer koordinert av SINTEF ønsker å teste metoder og utstyr som kan overvåke lagret CO2 i undergrunnen. Derfor søker de nå om å etablere feltlaboratorier på Hurum og i Ringsaker. Her planlegges pionerforsøk som kan bane vei for ny miljøteknologi verden over.

I første fase vil forskerne foreta tester og studier for å sikre at injeksjon av CO2 ikke vil være til ulempe for lokalmiljøet og for å bekrefte at de valgte stedene er godt egnet.

Viktig klimatiltak
Forskere, myndigheter og industri i flere deler av verden arbeider aktivt for å utvikle teknologi som kan fange og lagre klimagassen CO2 fra kullkraftverk, gasskraftverk og industri. Effektiv CO2-fangst og lagring anses som et av flere viktige tiltak mot global oppvarming.

CO2 som fanges opp må lagres på en sikker måte for å hindre at den lekker tilbake til atmosfæren. For å forsikre seg om at lagringen er sikker over lang tid, må man utvikle overvåkingssystemer og metoder som kan oppdage og stoppe eventuelle lekkasjer.

Det er her planene om injeksjon av små mengder CO2 i undergrunnen i Hurum og Ringsaker kommer inn. Det vil ikke være nødvendig å bruke mer CO2 enn at det vil være mulig å frakte den med lastebil.

Avklarende forundersøkelser
– Hensikten med de planlagte, kontrollerte injeksjonsforsøkene er å få klarlagt i hvilken grad tilgjengelige metoder og utstyr klarer å oppdage CO2 som lekker ut av underjordiske lagre, sier seniorforsker Menno Dillen ved SINTEF Petroleumsforskning.

Men seniorforskeren understreker at ikke ett eneste gram CO2 vil bli pumpet ned i undergrunnen på Hurum og i Ringsaker før risikoen for eventuelle helse- og miljøskader i de to områdene er utredet.

Grundige analyser av risikoen
– Det er forundersøkelsene vi nå søker om tillatelse for. Dette arbeidet vil vise om våre planer vil ha uønskede lokale virkninger. Skulle forundersøkelsene vise at risikoen for slike konsekvenser er for stor, vil vi selvsagt ikke gjennomføre forsøkene, sier Dillen.

Internasjonal interesse
Det planlagte forskningsarbeidet bygger på en ide fra SINTEF Petroleumsforskning og møter internasjonal interesse.

Forskerne mener at et slikt prosjekt vil gi kunnskap som er svært verdifull for å løse det som betraktes som verdens mest alvorlige miljøproblem. En rekke internasjonale institusjoner og selskaper er interessert i å være med i arbeidet.

Ønsker forsøk på Hurum og i Ringsaker
Det mest aktuelle i stor skala her i Norge er trolig å deponere CO2 i geologiske formasjoner under havbunnen. I mange andre land er underjordisk lagring på land mest aktuelt. I et feltlaboratorium er det uansett mye enklere og billigere å utføre forsøkene på land.

Forskerne har valgt ut to områder hvor de ønsker å gjennomføre feltforsøk. Dette er Svelvikryggen i Hurum kommune og Brumunddal i Ringsaker kommune. Her finnes det geologiske formasjoner som egner seg for å injisere og teste ut overvåking av CO2-lagring.

Forskerne har vært i kontakt med grunneiere, kommunale myndigheter, fylkesmenn og SFT, og har nå sendt søknader til Hurum og Ringsaker kommune om å starte forundersøkelsene.

Vil vurdere muligheter og risiko
Forundersøkelsene som skal gjøres for å finne ut om de to områdene er egnet for injeksjon av CO2, vil pågå i 2008 og 2009. Det blir lagt stor vekt på å velge metoder som er mest mulig effektive og skånsomme mot omgivelsene.

Dersom områdene vurderes som egnet og tillatelse blir gitt, vil prosjektet fortsette inn i en gjennomføringsfase, som varer fra 2010 til 2013. CO2 pumpes ned på 200-300 meters dyp, og overvåkes via utstyr på overflaten og nede i undergrunnen.

Informasjonsmøter
Forskerne som står bak søknaden ønsker i løpet av kort tid å gjennomføre åpne møter for innbyggere i de aktuelle kommunene, for å gi mest mulig informasjon om de planlagte forsøkene. I Hurum ble et slikt møte lagt til 28. april, mens tidspunkt ennå ikke er besluttet i Ringsaker.

Disse står bak
Det er SINTEF Petroleumsforskning som koordinerer arbeidet, og som står som søker. Det ventes deltagelse om å gjennomføre forsøkene fra følgende norske institusjoner.

  • SINTEF Petroleumsforskning
  • NGI, Norges geotekniske institutt
  • IFE, Institutt for energiteknikk
  • IRIS, International Research Institute Stavanger
  • CMR, Christian Michelsen Research
  • NIVA, Norsk institutt for vannforskning
  • UNIFOB; Universitetsforskning Bergen
  • NGU; Norges geologiske undersøkelse
  • UiO, Universitetet i Oslo

I tillegg inviterer man til deltakelse fra internasjonale institusjoner og selskaper, deriblant BGRM i Frankrike og British Geological Survey (BGS), i Storbritannia, samt fra de internasjonale selskapene Schlumberger og Petroleum Geo-Services (PGS).

Prosjektet støttes også av det norske selskapet Gassnova SF, som har ansvaret for statens interesser knyttet til CO2-håndtering.