Til hovedinnhold
Norsk English

Felles krav om satsing på forskningslaboratorier i Norge

Næringsliv, universiteter og forskning samler seg i et krav om en kraftig offensiv for teknologisk forskning i Norge. De foreslår at det investeres 20 milliarder kroner i laboratorier og vitenskapelig utstyr de nærmeste ti årene.

Fellesinitiativet frontes av NHO, Universitetet i Oslo, NTNU og SINTEF, og presenteres under NHOs Årskonferanse i Oslo 8. januar. Kravet støttes også av Norges forskningsråd og en rekke aktører i norsk næringsliv.
 
- Det er nødvendig å investere i noen verdensledende laboratorier i Norge, på områder hvor vi virkelig kan bidra internasjonalt. Det er fortsatt slik at ny kunnskap starter i laboratoriene, sier konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF. Hun peker på fornybar energi, materialer og fremtidens energisystemer som teknologiområder hvor Norge skal ha en ledende, internasjonal rolle. Dette krever langsiktig forskning og førsteklasses vitenskapelig utstyr, og et godt samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitutter og industri. 

Lønnsom investering av oljepenger
I fellesuttalelsen pekes det på at teknologi er en helt sentral drivkraft i samfunnsutviklingen, og at det er bekymringsfullt at realfagene er på vikende front i utdanningssystemene. Det kreves langsiktig arbeid med en rekke tiltak for å rette på dette. Politisk vilje til å satse tungt på forskning innenfor de nye teknologiske områdene vil være et meget viktig signal.

Å omdanne finanskapital fra oljeformuen til realkapital knyttet til teknologisk forskning, vil være den mest lønnsomme investering samfunnet kan foreta. Dette krever investeringer i vitenskapelig utstyr og infrastruktur for forskning på et helt annet nivå enn tidligere.

20 milliarder til vitenskapelig utstyr
I utspillet foreslås det at 20 milliarder kroner investeres i vitenskapelig utstyr over en tiårsperiode. Midlene skal brukes til laboratorier, forskningsutstyr, bygg og annen infrastruktur for forskning; og dermed etablere grunnlag for langt mer avansert forskning i Norge på teknologiområdene. Satsingen kan gjøres ved at settes av penger fra oljeformuen til et fond, som finansierer investeringer i vitenskapelig utstyr og laboratorier. Dermed blir finansiering av forskningsinvesteringer mer uavhengig av årlige svingninger i statsbudsjettet. En slik finansiering kan skje innenfor handlingsregelen for bruk av oljeformuen.

Bygge tunge teknologisentre
Konkret foreslås at det bygges opp tunge teknologisentre rundt den nasjonale spisskompetansen innen miljø-, energi- og materialvitenskap og innen moderne biomedisinsk/bioteknologisk forskning. Sentrene må utstyres med det mest moderne og teknologisk vitenskapelige utstyr som finnes, og sikres økonomi til drift og fornyelse.

Les uttalelsen her: En offensiv for teknologi

For nærmere informasjon, kontakt:

Konsernsjef Unni Steinsmo, tel. 93 05 93 80
Kommunikasjonsdirektør Petter Haugan, tel. 90 13 32 85