Til hovedinnhold
Norsk English

Tilbakeviser feilaktige angrep på utredning om torskeoppdrett

SINTEF Fiskeri og havbruk tilbakeviser feilaktige anklager fra Norges Naturvernforbund om en utredning av torskeoppdrett i Trondheimsfjorden.

SINTEF Fiskeri og havbruk har gjennomført en konsekvensutredning om mulig oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden. Bakgrunnen er at et selskap har søkt om tillatelse til oppdrett av torsk på to lokaliteter i Levanger kommune.

I en pressemelding datert 9. august 2007 og i avisintervjuer har Norges Naturvernforbund rettet anklager mot konsekvensutredningen, som de hevder er ensidig. De gir inntrykk av at dette er en prinsippsak som generelt vil åpne for oppdrett av torsk i Norge.

Forskerne ved SINTEF Fiskeri og havbruk avviser anklagene, og sier at Naturvernforbundets pressemelding dessverre inneholder mange feil.

- SINTEF er ikke bedt om å vurdere om det er forsvarlig å drive torskeoppdrett i Norge, og heller ikke mulige konsekvenser for kysttorsken generelt. Det vi har vurdert er oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden. Torskeoppdrett er allerede definert som et satsingsområde av norske myndigheter, og det er opprettet offentlige strategier for å utvikle torskeoppdrett som næring. I mai i år vedtok Stortinget også at det skal være tillatt med torskeoppdrett i nasjonale laksefjorder, som Trondheimsfjorden, innenfor spesielle betingelser. Disse betingelsene er tatt hensyn til i vår utredning, sier forskningssjef Ulf Winther.

Naturvernforbundet har også kritisert at SINTEF ikke har gjennomført nye undersøkelser i forbindelse med konsekvensutredningen. Dette er en urimelig kritikk:

- I vårt mandat ligger det at vi kun skulle forholde oss til eksisterende informasjon og kunnskap, sier Ulf Winther.

I utredningen konkluderer forskerne med at det kan åpnes for torskeoppdrett i et moderat omfang i Trondheimsfjorden. Det foreslås ulike tiltak for å overvåke utviklingen i oppdrettsanleggene, og for å sikre en drift i tråd med myndighetenes forutsetninger. Forskerne mener dagens kunnskapsgrunnlag er tilstrekkelig for å vurdere om det er tilrådelig å starte torskeoppdrett i et moderat omfang. I utredningen foreslår de at det settes i gang arbeid for å framskaffe ny kunnskap på områder hvor kunnskapsgrunnlaget generelt er svakt, blant annet for å kunne ta stilling til framtidig omfang av torskeoppdrett.

Det er Fiskeridirektoratet som skal ta stilling til de konkrete konsesjonssøknadene. I en slik prosess utgjør konsekvensutredningen og høringsuttalelser fra ulike institusjoner og organisasjoner en viktig del av beslutningsgrunnlaget. Det er alltid den som søker om konsesjon som er oppdragsgiver for konsekvensutredninger, men de gjennomføres av anerkjente faginstitusjoner.

- Det er helt naturlig at det kommer ulike synspunkter i en slik sak, og det er viktig at Naturvernforbundet og andre fremmer sitt syn i en konsesjonsprosess. Men vi synes det er urimelig at de angriper faktagrunnlaget i konsekvensutredningen. Vi mener utredningen samlet sett gir et godt grunnlag for myndighetenes vurdering av torskeoppdrett i moderat omfang i Trondheimsfjorden, sier Winther.

Han understreker at SINTEF Fiskeri og havbruk er et uavhengig forskningsinstitutt, som alltid baserer sine vurderinger på det man har av faktisk kunnskap. Instituttet gjennomfører forskning og utredninger for både myndigheter, organisasjoner og bedrifter, alltid på et nøytralt, faglig grunnlag.

Trondheim, 9. august 2007.

For nærmere informasjon, ta kontakt med:

{DynamicContent:Ansatt link}