Til hovedinnhold
Norsk English

Solid klimahjelp til Kina

Et norsk miljøprosjekt i Kinas sementindustri, kan gi Co2-kutt som tilsvarer det dobbelte av Norges samlede utslipp av klimagasser.
 

Ved å bruke avfall som brensel i sementindustrien. får kineserne både behandlet industriavfall og erstattet noe av det forurensende kullet. Foto: SINTEF Byggforsk.

Kinas sementindustri er verdens største. Det meste av produksjonen skjer med utdatert teknologi, og siden kull benyttes til forbrenning, er CO2- og støvutslippene store.
Sementindustrien alene slipper ut 1,1 milliard tonn Co2 hvert år. Det er tjueseks ganger så mye som det totale CO2-utslippet i Norge.

Samtidig med miljøproblemene, har Kina et avfallsproblem. Landet produserer mer enn en milliard tonn avfall i året, og håndteringen er ikke tilfredsstillende: Den medfører en betydelig helserisiko og en enorm forurensingskilde.

Den økonomiske utviklingen i Kina har vært prioritert i tretti år på bekostning av miljøet. Nå er tingene i ferd med å endre seg. Den kinesiske regjeringen innser nå problemet og er i ferd med å gjøre en helomvending:

 

To fluer i ett smekk
Med bakgrunn i dette har et norsk initiativ som går på å erstatte deler av det fossile brennstoffet i sementindustrien med industriavfall, blitt tatt vel imot.

- Vi har nå satt i gang et treårig prosjekt som har som mål å bøte på både miljø- og avfallsproblemene, sier spesialrådgiver Kåre Helge Karstensen på SINTEF Byggforsk.

–Vi vil benytte industriavfall som tilleggsbrennstoff i sementindustrien. Dette kan ikke erstatte kullet totalt, men vi kan komme opp i 40 prosent erstatning. Avfallet omfatter alt fra bildekk og plastikk til organisk avfall. Når vi på dette viset reduserer bruken av kull- som er en ikke-fornybar energikilde, vil sementindustrien bli mer bærekraftig. Og når millioner av tonn med kull kan erstattes med avfall, sparer vi samtidig miljøet for enorme Co2-utlipp. Dette kan bety et kvantesprang i løsningen av mange miljøproblem, sier Karstensen.


For to år siden initierte han prosjektet overfor Den norske ambassaden i Beijing og den kinesiske miljøadministrasjonen SEPA. Prosjektforslaget gikk gjennom og ble vedtatt av den kinesiske regjeringen på rekordtid. Nå er SINTEF i gang med arbeidet i Kina - og i tett samarbeid med SEPA, lokale myndigheter, industri og flere forskningsinstitutter.

 


Spesialkompetanse
Karstensen har i mange år jobbet med miljø- og energiprobleme,r og har i dag hele verden som sitt arbeidsfelt. Han arbeider for samtlige FN-institusjoner med miljø på agendaen, og inneværende år er han involvert i prosjekter på alle verdenskontinent. Et av hans spesialområder går på å bruke sementovner som verktøy til å redusere utslipp, og dermed løse energiutfordringer og miljøproblemer.

- Denne formen for kompetanse er svært attraktiv i vår tid med global oppvarming og knapphet på energi og ressurser, sier Kåre Helge Karstensen.

SINTEF-forskeren som allerede har tilbrakt flere måneder i Kina, er bare på en kort Norgesvisitt før det bærer tilbake igjen. Sammen med kollega Harald Justnes, regner han med å oppholde seg i Østen enda noen år. Det aktuelle prosjektet har vakt interesse i Kina, og blitt omtalt i flere kinesiske medier.

- Jobben vår er å utvikle grunnlaget for en helhetlig policy som skal legge til rette for at sementindustrien kan bruke avfall som energi- og råmaterialerstatning, forteller Kåre Helge Karstensen. – Det er viktig at dette gjøres ordentlig fra begynnelsen av.

 

Skepsisen snudd
Non-govermental organizations (NGO) som for eksempel Greenpeace, har lenge vært skeptiske til å bruke sementovner til å destruere farlig avfall, særlig i utviklingsland, men skepsisen har avtatt i det siste.

- De ser at det kreves løsninger, sier Karstensen. - Den kinesiske industrien er der med sitt ressursforbruk og sine utslipp. Spørsmålet blir derfor hvordan man kan gjøre industrien mer miljø- og ressursvennlig. Og det er her de uløste avfallsproblemene kommer inn i bildet. Forsvarlig håndtering av avfall er en komplisert og kostbar oppgave, men ved å utnytte og gjenvinne verdifull energi i avfallet i sementindustrien, får vi til en integrert og kostnadsmessig attraktiv løsning:

• Sementindustrien kan redusere forbruket sitt av ikke-fornybare ressurser og energi samtidig som de får reduserte utslipp.
• Industri som genererer avfall, får rimeligere løsninger. Det betyr igjen at avfall blir behandlet i større grad enn i dag.
• Myndighetene får raskere miljø- og helsegevinster.

 


Hele Kina
Akkurat nå jobber prosjektdeltakerne med å kartlegge status på dagens praksis rundt avfallsgenerering og – behandling, og å utarbeide retningslinjer og standarder for hvordan dette skal gjøres i praksis. 

Til neste år skal standardene testes i full skala i sju kinesiske provinser som er med i samarbeidet, blant annet i Beijing som jobber for fullt med å få på plass en tilfredsstillende avfallsbehandling før OL i august neste år. Om uttestingen går tilfredsstillende, skal praksisen settes ut i livet i full skala i Kina.

- Det er denne veien store deler av verden må gå, oppsummerer Karstensen. – Vi er nødt for å finne fram til enkle, rimelige løsninger som kan bety vinn-vinn-løsninger for involvert industri. Dette er spesielt interessant i raskt voksende utviklingsland med store miljøproblemer.

 

Kontakt: Kåre Helge Karstensen, SINTEF Byggforsk,
Tlf.: 22067648, e-post:

ÅSE DRAGLAND