Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF skuffet over manglende satsing på forskning

SINTEF er svært skuffet over at regjeringen ikke sørger for et nødvendig løft i for norsk forskning i statsbudsjettet for 2008.

Norge ligger langt etter nabolandene og egne nasjonale målsettinger for forskning. Vi trenger en stor satsing i forhold til de store samfunnsutfordringene innenfor energi, miljø og helse.
 
- Vi ser desserre ikke noe til et slikt løft i regjeringens forslag til statsbudsjett. Dette er "på stedet hvil" for norsk forskning, sier konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF.
 
Hun peker på klima og reduksjon i utslipp av CO2 som en utfordring som må møtes med langsiktig satsing på forskning og teknologiutvikling. Hun deler også bekymringen over manglende satsing på universitetene.
 
SINTEF er glad for en bevilgning på 25 millioner kroner til det marinteknologiske laboratoriet ved Marintek i Trondheim, men peker samtidig på at behovet for investeringer er svært stort. 
 - Standarden på laboratorier og vitenskapelig utstyr er for dårlig. Vi sliter med effekten av mangelfulle investeringer gjennom 20 år. Norge trenger nye laboratorier innenfor områder som nanoteknologi og fornybar energi, sier Unni Steinsmo.

Regjeringen foreslår en reell nedgang i grunnbevilgningene til de teknisk-vitenskapelige forskningsinstituttene, til tross for at Forskningsmeldingen har framhevet betydningen av disse instituttene. 
 
- Etter det vi kjenner til, er det ingen forskningsinstitutter i Europa som har så dårlige offentlige rammebetingelser som de teknisk-vitenskapelige instituttene i Norge, sier Steinsmo.
SINTEF har en offentlig grunnbevilgning på sju prosent, mens tilsvarende institutter i Europa har bevilgninger på minst 30 prosent.
 
SINTEF mener det er gledelig at regjeringen satser på sterk norsk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og utvikling. Det er også positivt at det fremmes forslag om en lovendring om fritak for formuesskatt for forskningsstiftelser.
 
Unni Steinsmo tar til orde for at noen av oljepengene som investeres i utenlandske aksjer i stedet plasseres i Fondet for forskning og nyskaping.
- Norge har en unik mulighet til å investere i forskning. Et langt større forskningsfond vil gi økt satsing og forutsigbarhet i offentlig finansiert forskning, sier Steinsmo.