Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF glad for fjerning av formuesskatt på forskning

SINTEF er glad for regjeringens beslutning om å fjerne formuesskatt på forskning. – Dette er en viktig forskningspolitisk beslutning, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo.
 

Konsernsjef Unni Steinsmo satte stor pris på meldingen fra kunnskapsminister Øystein Djupedal om at regjeringen foreslår å endre skatteloven. Foto: Svein Tønseth

Kunnskapsminister Øystein Djupedal kunngjorde 6. september at regjeringen vil fremme forslag om en endring i skatteloven som klargjør at forskningsstiftelser ikke skal betale formuesskatt.

- Regjeringens forslag er et klart signal om at det ikke skal være skatt på forskning i Norge. Med dette anerkjenner regjeringen vår rolle som allmennyttig virksomhet. Dette er positivt for hele forsknings-Norge, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo.

Fjerner uklarhet
Når regjeringen nå går inn for en lovendring, vil dette fjerne en uklarhet som rammer forskningsinstitutter organisert som stiftelser. Endringen berører ikke forskningsinstitutter organisert som aksjeselskaper, fordi aksjeselskaper ikke betaler formuesskatt.

Formuesskatt for forskningsinstitutter er spesielt uheldig, fordi det innebærer skattlegging av verdiene på laboratorier og vitenskapelig utstyr, uavhengig av instituttenes økonomiske resultat. For forskningsstiftelsen SINTEF ville formuesskatt bety en skatt på omkring 30 millioner kroner i tidsrommet 2001-2007.

Den foreslåtte lovendringen om formuesskatt vil gjelde fra inntektsåret 2008. – Det er naturlig at SINTEF får kompensasjon for eventuell ilagt formuesskatt for årene 2001-2007. SINTEF vil investere disse midlene i forskningslaboratorier, sier Steinsmo.
   
Skattetvist
Skatteloven har ikke vært entydig på spørsmålet om skatt på forskning, noe som har ført til en prinsipielt viktig skattetvist mellom staten og SINTEF. 

I 2005 vedtok overligningsnemda i Trondheim å pålegge SINTEF skatteplikt, som innebærer både inntektsskatt og formuesskatt fra og med 2001. Dette var i strid med tidligere skattepraksis og med en bred politisk enighet om at forskning ikke skal skattlegges. SINTEF tok derfor ut stevning mot staten, men Trondheim tingrett ga staten medhold i desember 2006. SINTEF har anket saken inn for lagmannsretten.

Klargjør ikke inntektsskatt
Regjeringens forslag til lovendring berører kun formuesskatt. SINTEF ser dette som et viktig første skritt mot at forskningsinstituttene også blir fritatt for inntektsskatt. Dette spørsmålet vil bli belyst i den kommende ankesaken mellom SINTEF og staten, som starter i Frostating lagmannsrett 17. september.

SINTEF har ikke erverv som formål, og står fast på at forskningsvirksomheten verken kan ilegges formuesskatt eller inntektsskatt. Ankesaken vil derfor gå som planlagt.

- Vi regner med å vinne ankesaken. Dersom SINTEF mot formodning skulle tape, forventer vi at myndighetene følger opp dagens signal og klargjør at forskningsinstituttene ikke skal betale inntektsskatt, og at ilagt formuesskatt for SINTEF blir kompensert. Vi opplever at det er en bred politisk støtte for at det ikke skal være skatt på forskning i Norge, sier Unni Steinsmo.