Til hovedinnhold
Norsk English

Dom fra lagmannsretten vil gi skatt på forskning i Norge

En dom fra Frostating Lagmannsrett stadfester at forskningsinstitutter i Norge skal svare skatt på inntekt og formue. Dommen konkluderer med at SINTEFs forskingsvirksomhet er skattepliktig. – Dette bryter med 50 års ligningspraksis. Blir dommen stående, er det nødvendig å endre loven, sier visekonsernsjef Reidar Bye i SINTEF.

SINTEF stevnet i mars 2006 staten ved Sør-Trøndelag fylkeskattekontor, fordi overligningsnemnda i Trondheim vedtok å ilegge SINTEF både inntektsskatt og formuesskatt fra og med 2001. Staten vant fram med sitt skattekrav i Trondheim Tingrett i desember 2006, og SINTEF anket dommen.

Frostating Lagmannsrett avsa 10. oktober 2007 dom, som stadfester tingrettens dom. Dette innebærer at stiftelsen SINTEF og fire datterselskaper anses som skattepliktige.

Oppdragsforskning
Dommen bekrefter at det har vært en 50 års ligningspraksis om at forskningsinstituttene i Norge har vært fritatt for skatt, og at SINTEF rent faktisk har fungert som skattefri virksomhet. Men dommen sier videre at dette ikke er til hinder for at det innføres skattlegging innenfor dagens lovverk.

Lagmannsretten er av den oppfatning at SINTEF har en for kommersiell tilnærming til oppdragsforskning, slik at det ikke kan være tale om et foretak uten erverv til formål.  Til tross for at lagmannsretten finner det bevist at under 10 prosentav virksomheten til SINTEF konsernet er i konkurranse med skattepliktige foretak, finner lagmannsretten at SINTEF har en for markedsorientert organisasjon,

Konsekvenser for mange institutter
- Vi er svært skuffet over dommen. Vi mener bestemt at SINTEF og andre forskningsinstitutter ikke har erverv til formål, og dermed ikke er skattepliktige. Oppdragsforskning utført i instituttsektoren er en bærebjelke i det offentlige Norges strategier for innovasjon, forskning og utvikling, sier Reidar Bye.

Instituttsektoren omtales ofte som den norske kunnskapsallmenningen, som både næringsliv som offentlig forvaltning kan gjøre seg bruk av.  Instituttsektoren har vært helt avgjørende for den utvikling Norge har hatt som industrinasjon. Uten en sterk kunnskapsallmenning – drevet på ideelt grunnlag – kunne ikke Norge gjort seg så bemerket innen blant annet oljeindustri, marin industri og shipping.

SINTEF er det største av omkring 60 uavhengige forskningsinstitutter i Norge. I forbindelse med SINTEFs skattesak har ligningsmyndighetene i flere deler av landet tatt initiativ til skattlegging av forskningsinstitutter. Det er sannsynlig at en rekke institutter blir skattlagt, dersom dommen blir stående.

Lovendring nødvendig
- Det er bred politisk enighet om at forskning ikke skal skattlegges. Dommen bryter med forskningspolitikken, hvor de uavhengige instituttene er tillagt en sentral rolle. Det er nødvendig å endre skatteloven på dette punktet dersom dommen blir stående, sier Reidar Bye.

I forslaget til statsbudsjett går regjeringen inn for å fjerne formuesskatt på forskningsstiftelser fra og med 2008. SINTEF mener dette er et viktig skritt i riktig retning, men dommen viser at lovpresiseringen også må klargjøre at inntektsskatt ikke skal svares av forskningsinstitutter. 

I tillegg er det rimelig at allerede ilagt formuesskatt på 30 millioner kroner for årene 2001-2007 ettergis. Når formuesskatten uansett blir fjernet fra 2008, er denne skatten noe som kun rammer SINTEF som en følge av skattesaken i Trondheim.

SINTEF vil vurdere om saken skal ankes til Høyesterett. Uansett vil SINTEF arbeide aktivt politisk for en endring av loven.


Trondheim, 15. oktober 2007


For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Visekonsernsjef Reidar Bye, telefon: 97 07 43 06
Kommunikasjonsdirektør Petter Haugan, telefon: 90 13 32 85