Til hovedinnhold
Norsk English

Bjugn og Ørland får drahjelp fra SINTEF

Kommunene Bjugn og Ørland allierer seg med SINTEF for å gjøre den vestlige delen av Fosen til en vekstregion. Samarbeidsmodellen er alt brukt på Vestlandet og har fått prosjektbevilgninger på 70 millioner kroner til å drysse over tre av Bergens nabokommuner.

Sammen for Fosens beste: Fra venstre ordfører Arnfinn Astad, Bjugn, konsernsjef Unni Steinsmo, SINTEF og ordfører Hallgeir Grøntvedt, Ørland. Foto: Svein Tønseth

Samarbeidet mellom SINTEF og de to sørtrønderske kystkommunene formaliseres gjennom det nyetablerte aksjeselskapet ”Gode Sammen AS”.

Gode Sammen AS
Selskapet eies av de to kommunene og bemannes av SINTEF-personell på prosjektbasis. ”Gode Sammen AS” skal løse det som til nå har vært kommunale næringsavdelingers oppgave: Å sørge for at de to kommunene blir i stand til å trekke høyt utdannet arbeidskraft til seg.

Samtidig går kommuneledelsen i Hitra og Frøya inn for at de to øykommunene skal gå sammen om å etablere et tilsvarende selskap til høsten.

Gode Sirklar
”Gode sammen AS” er en frukt av en ny metode SINTEF har utviklet for å stimulere til regional utvikling. Konseptet heter ”Gode Sirklar”. Det ble til som et svar på utfordringer som nabokommunene Øygarden, Sund og Fjell i Hordaland sto overfor:

De tre kommunene har et betydelig innslag av kunnskapsbaserte industribedrifter, som alle opplevde at det var vanskelig å rekruttere kompetent arbeidskraft.

Attraktive bosteder
SINTEF konkluderte med at attraktive arbeidsplasser alene ikke er nok til å lokke høyt utdannede yngre mennesker til å bli værende i eller flytte til distriktsregioner.

Skal distrikts-Norge klare å holde på kompetente arbeidstakere, må kommunene utvikle attraktive tettsteder som unge mennesker kan identifisere seg med, blant annet gjennom skoleutvikling og satsing på kulturtiltak, lød forskningskonsernets råd.

Setter ut næringsoppgaver
Til å utløse de nødvendige tiltakene på Vestlandet, brukte SINTEF en resept som Bjugn og Ørland nå kopierer:

Første del av oppskriften består i at kommunene oppretter et kommunalt eid aksjeselskap, som for en femårsperiode driftes og bemannes av SINTEF.

Magnet for prosjektmillioner
På Vestlandet har det SINTEF-bemannede selskapet Gode Sirklar AS, som eies av kommunene Fjell, Sund og Øygarden, vært i drift siden sent 2004. På de to siste årene alene har selskapet klart å kanalisere ulike utviklingsprosjekter til en verdi av
70 millioner kroner til utvikling av regionen.

I Bjugn og Ørland skal nyetablerte Gode Sammen AS og arbeide på samme måte.

Ny tyngde i det kommunale næringsarbeidet
SINTEF-rådgiver Svein Jarle Midtøy har ledet forprosjektet på Fosen. Han forklarer at mange bedrifter i dag er så teknologisk avanserte at flere kommunale næringssjefer i distrikts-Norge erkjenner at de blir saksbehandlere som har lite å tilføre bedriftene i en dialog om deres reelle teknologiske og markedsmessige utfordringer.

– De tre kommunene i Hordaland har erfart at den kommunale innsatsen overfor næringslivet har fått en helt annen tyngde når kommunene stiller med Skandinavias største forskningskonsern i ryggen, sier Midtøy.

Fire bærebjelker
I de tre Hordalands-kommunene har selskapet Gode Sirklar AS basert sitt utviklingsarbeid på fire bærebjelker:

• Skoleutvikling. ”Teknologi-barnehager” er alt et begrep i regionen. For statlige midler trenes lærere i å gi praksisnær undervisning i grunnskolen; ideen er at tilegnelse av praktisk kunnskap etterpå skal gjøre det lettere å forstå teori. Videregående-elever får ”mentorer” fra lokal industri. Med SINTEF-bistand er en egen teknologilinje etablert i den videregående skolen og ingeniørutdanning bygget opp Straume Næringspark i Fjell kommune. Målet er at NTNU skal muliggjøre mastergradsstudier samme sted.

Kulturutvikling. En rekke tiltak skal gjøre befolkningen stolt over å være fra øysamfunnet Sotra, der de tre kommunene ligger. Blant annet planlegges det å etablere et teknologisk opplevelsessenter knyttet til kultur- og fortidsminnesmerker i regionen for å videreutvikle stedsidentiteten.

Tettstedsutvikling – med vekt på innhold, kvalitet og kultur. På Sotra er det blant annet lagt planer om å bygge opp et nytt bysentrum helt fra grunnen av.

• Næringsutvikling. Gode Sirklar AS jobber for å få til sterke næringsklynger rundt den eksisterende olje- og gassbaserte industrien i regionen. Bedrifter i Hordaland er involvert i undervanns offshoreutbygginger i alle de viktigste undervannsområdene i verden. På grunnlag av en prosess ledet av Gode Sirklar, har Innovasjon Norge gitt regionen status som Norwegian Centre of Expertise i undervannsteknologi – et senter som skal styrke undervannsklyngen i Hordaland ytterligere.

Trøndersk kopi
Nystiftede Gode Sammen AS på Fosen i Sør-Trøndelag, vil basere sin virksomhet på de samme bærebjelkene. På selskapets liste over mulige prosjekter står blant annet:

• Utvikling av fyrtårnene Campus Fosen (Fosen videregående pluss skøytehallen) og Fosen Næringshage.
• Industriutvikling – koble forskningsmiljøer til marin industri, energi- og offshoreindustri.
• Kultur- og idrettsutvikling.
• Destinasjonsutvikling og utvikling av reiselivspakker.
• Ørland og Bjugn som del av teknologihovedstaden Trondheim.
• Stedsutvikling i Botngård og Brekstad
• Partnerskap om forskning og utvikling mellom Ørland Hovedflystasjon og SINTEF.

Av Svein Tønseth


Disse står bak - les om SINTEF-.avdelingen International Operations

Kontaktperson